คณะที่ปรึกษา:    นายแพทย์กิตติ์พงศ์  สัญชาตวิรุฬห์      ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
                           แพทย์หญิงศรัณยา ประสิทธิศิริกุล        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร
                           นางสุทธิพร เทรูยา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
                           นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการ:       แพทย์หญิงวรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์ สถาบันบำราศนราดูร

รองบรรณาธิการ:   นางสาวนิอร อริโยทัย สถาบันบำราศนราดูร

กองบรรณาธิการ:   ศ.เกียรติคุณนพ.ธีระ รามสูต    มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
                              รศ.ดร.สุคนธา คงศีล     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                              ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                              ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี    ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                              ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
                              ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี
                              ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                              นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ    นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
                              นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์     นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
                              นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท   กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
                              ดร.นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์    กองป้องกันการบาดเจ็บ
                              ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร    กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
                              นางวราภรณ์ เทียนทอง  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล  สถาบันบำราศนราดูร
                              ดร.ปิยะวดี สุมาลัย สถาบันบำราศนราดูร

ผู้จัดการ:               นางสาวมณทิรา ท้าวเขื่อน
ฝ่ายจัดการ:           นางสาวจันทรกานต์ สุขเรือน