คณะที่ปรึกษา:             นายแพทย์อภิชาต   วชิรพันธ์                             ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

                                           นายแพทย์กฤษฎา   หาญบรรเจิด                    รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

                                                                                                                                  สถาบันบำราศนราดูร

                                           นางสุทธิพร   เทรูยา                                              รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร

                                           นายแพทย์พรชัย   จิระชนากุล                          นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

 

บรรณาธิการ:                แพทย์หญิงวรรณรัตน์   พงศ์พิรุฬห์                 สถาบันบำราศนราดูร

 

รองบรรณาธิการ:          นางสาวนิอร อริโยทัย                                         สถาบันบำราศนราดูร

 

กองบรรณาธิการ:      ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีระ   รามสูต                            มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

                                          รศ.ดร.สุคนธา คงศีล                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                          ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์                           คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                          ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี                                              ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                          ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ                                        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                         ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม                                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

                                         ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี                                                 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                         นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ                               นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

                                        นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท                             กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

                                        ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร                                กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

                                        ดร.นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์                                   สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค

                                        ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร                            กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค

                                        นางวราภรณ์ เทียนทอง                                        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยา

                                                                                                                                ในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร

  

ผู้จัดการ:                      นายสิทธิกร โกสุมภ์                                            

 

ฝ่ายจัดการ:                นางสาวนิภาพรรณ จันทร์ศิลา