"รับบทความภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ"

 
        วารสารสถาบันบำราศนราดรู มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา การสอบสวนโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การพยาบาล การพัฒนาคุณภาพงาน การตรวจพิเศษ และห้องปฏิบัติการยุทธศาสตร์และนโยบายทางสาธารณสุข การประเมินผลโครงการ การพัฒนาประเมินหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา รายงานผลการวิจัย ผลการปฏิบัติงาน นวัตกรรมใหม่ การทบทวนวรรณกรรม สาระน่ารู้หรือการแปลเอกสารวารสารที่สามารถนำมาเป็นแนวทางหรือความรู้แก่ผู้อ่าน เช่น ผลการวิจัยใหม่ ๆ ที่พบในวารสารต่างประเทศ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้ผลงานวิจัยและบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาบทความโดยวิธี double blinded ก่อนการลงพิมพ์ และคณะบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ และมีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
 

รายชื่อบรรณาธิการอดีต - ปัจจุบัน 

     1. แพทย์หญิงศิริวรรณ  สิริกวิน                 พ.ศ.2550 - 2550
     2. นายแพทย์สุทัศน์  โชตนะพันธ์            พ.ศ.2551- 2560
     3. แพทย์หญิงวรรณรัตน์  พงศ์พิรุฬห์      พ.ศ.2561- ปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2020): วารสารสถาบันบำราศนราดูรปีที่ 14 ฉบับที่ 3

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-01

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย

ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, นฤมล ธีระรังสิกุล, พจนารถ สารพัด

146 - 157

โมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษ

ยศพล เหลืองโสมนภา, ดาราวรรณ รองเมือง, มัณฑนา เหมชะญาติ, ผกามาศ พิมพ์ธารา, สุภาพร วรรณสันทัด, กัญญาวีณ์ โมกขาว, กนิษฐา ถนัดกิจ, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์

158 - 168

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

นภาภรณ์ เกตุทอง, ณัฐพร อุทัยธรรม, ชณุตพร สมใจ, สุชาดา บุญธรรม, รตินันท์ เกียรติมาลา

180 - 191

ดูเล่มทุกฉบับ