การศึกษาประสิทธิภาพของแบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Main Article Content

สุณี สุวรรณพสุ
นงลักษณ์ อนันตอาจ
จิตรา จันชนะกิจ

บทคัดย่อ

        วัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระเบียบวิธีวิจัย คือ  การศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เสี่ยงโรค COVID-19 ที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 30 เมษายน 2563 สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จำนวน 593 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย diagnostic test โดยใช้ค่าความไว ความจำเพาะ การทำนายผลบวกและผลลบ และประเมินความถูกต้องในการจำแนกของแบบคัดกรองโดยใช้กราฟอาร์โอซี


        ผลการศึกษา  ความชุกของผู้ป่วยโรค COVID-19 คือ ร้อยละ 25.3 มีการติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มอายุ 22 -40 ปี (52%) โมเดลการคัดกรองโดยใช้ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19,  มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส, ประวัติไข้ และอาการไอ มีความถูกต้องในการจำแนกผู้ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ระดับพอใช้ (AUC=0.755)  โดย cut-point ที่ 4 มีประสิทธิภาพการจำแนกสูงสุด (AUC=0.681)  มีค่าความไวร้อยละ 76.7 และความจำเพาะร้อยละ 59.6 การทำนายผลบวกร้อยละ 39.1  และการทำนายผลลบร้อยละ 88.3 การคัดกรองจากอาการสงสัยโรค COVID-19 และปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวพบว่า มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสมีค่าความไว ความจำเพาะ การทำนายผลบวก และการทำนายผลลบ ร้อยละ 42.0, 79.0, 40.4 และ 80.1 และประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ร้อยละ 54.7, 75.8, 43.4 และ 83.2 ตามลำดับ โดยประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันถูกต้องในการจำแนกผู้ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สูงสุด (AUC=0.653) ในขณะที่ชุดการคัดกรองมาตรฐานทำนายโอกาสที่ผลการตรวจหาไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time PCR เป็นบวกร้อยละ 24.1


       สรุปผลการศึกษา การใช้ Triage SOP คัดกรองผู้เสี่ยงโรค COVID-19  ควรใช้หลายตัวแปรร่วมกันไม่ใช่อาการเดียว และช่วงการวิจัยในประเทศไทยเป็นการติดเชื้อระลอกที่ 1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุวรรณพสุ ส., อนันตอาจ น., & จันชนะกิจ จ. (2022). การศึกษาประสิทธิภาพของแบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), 105–116. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.16
บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions 2020 [internet] 2020 [cited 2020 may 15]. Available from: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions

Bruminhent J, Ruangsubvilai N, Nabhindhakara J, Ingsathit A, Kiertiburanakul S. Clinical characteristics and risk factors for coronavirus disease 2019 (COVID-19) among patients under investigation in Thailand. PLoS One. 2020 Sep 15; 15(9): e0239250. doi: 10.1371/journal.pone.0239250. (in Thai)

Department of Disease Control Minister of Public Health. Guidelines for Surveillance and Investigation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [internet]. 2020 [cited 2020 May 15]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/guidelines/g_surveillance_150520.pdf (in Thai)

Infectious Disease Association of Thailand. Clinical features of patients with Coronavirus disease-19 (COVID-19). Bangkok: Infectious Disease Association of Thailand; 2020. (in Thai)

Larsen JR, Martin MR, Martin JD, Kuhn P, Hicks JB. Modeling the Onset of Symptoms of COVID-19. Front Public Health 2020 Aug 13; 8: 473. doi: 10.3389/fpubh.2020.00473.

Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, Place S, Van Laethem Y, Cabaraux P, Mat Q, et al. Clinical and epidemiological characteristics of 1420 European patients with mild-to-moderate coronavirus disease 2019. J Intern Med. 2020; 288(3): 335-44. doi: 10.1111/joim.13089.

Viswanathan M, Kahwati L, Jahn B, Giger K, Dobrescu AI, Hill C, Klerings I, Meixner J, Persad E, Teufer B, Gartlehner G. Universal screening for SARS-CoV-2 infection: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 15; 9(9) :CD013718. doi: 10.1002/14651858.CD013718.

Buitrago-Garcia D, Egli-Gany D, Counotte MJ, Hossmann S, Imeri H, Ipekci AM, Salanti G, Low N. Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2020 Sep 22; 17(9): e1003346. doi: 10.1371/journal.pmed.1003346.

Byambasuren O, Cardona M, Bell K, Clark J, McLaws M-L, Glasziou P. Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: Systematic review and meta-analysis. Official Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada 2020; 5(4): 223-34. (in Thai)

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. COVID 19 Special Issue [Internet]. 2020 (Cited 2020 Nov 1); 10(1). Available from: http://dx.doi.org/10.46945/bpj.10.1.03.01

Al Omari O, Al Sabei S, Al Rawajfah O, Abu Sharour L, Aljohani K, Alomari K, et al. Prevalence and predictors of depression, anxiety, and stress among youth at the time of COVID-19: an online cross-sectional multicountry study. Depression research and treatment [internet]. 2020 [cited 2020 Oct]; 2020: 1-6. Available from: https://doi.org/10.1155/2020/8887727

Ettman CK, Abdalla SM, Cohen GH, Sampson L, Vivier PM, Galea S. Prevalence of Depression Symptoms in US Adults Before and During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network Open 2020; 3(9): e2019686. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.19686

Cheng B, Hu J, Zuo X, Chen J, Li X, Chen Y, et al. Prevalence of Depression Symptoms in US Adults Before and During the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open 2020 Sep 1; 3(9): e2019686. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.19686.

Bi Q, Wu Y, Mei S, Ye C, Zou X, Zhang Z, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2020 Aug; 20(8): 911-919. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30287-5.

Al-Raeei M. The forecasting of COVID-19 with mortality using SIRD epidemic model for the United States, Russia, China, and the Syrian Arab Republic. American Institute of Physics. 2020; 10(065325): 5.

Ahamad MM, Aktar S, Rashed-Al-Mahfuz M, Uddin S, Lio P, Xu H, et al. A machine learning model to identify early stage symptoms of SARS-Cov-2 infected patients. Expert Syst Appl. 2020; 160: 113661. doi: 10.1016/j.eswa.2020.113661.

Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020; 324(8): 782-93. doi: 10.1001/jama.2020.12839.

Viner RM, Mytton OT, Bonell C, Melendez-Torres GJ, Ward JL, Hudson L, et al. Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis. MedRxiv 2020: 2020.05.20.20108126.

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) [internet]. 2020 [cite 2020 Oct 4]. Availabel from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

Docherty AB, Harrison EM, Green CA, Hardwick HE, Pius R, Norman L, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020; 369: m1985. doi: 10.1136/bmj.m1985.

Pritchard M, Dankwa EA, Hall M, Baillie JK, Carson G, Docherty A, et al. ISARIC Clinical Data Report 4 October 2020. MedRxiv 2020 Jul 17; 20155218. doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.17.20155218