ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีแนม ในสถาบันบำราศนราดูร

Main Article Content

อัญชนา ถาวรวัน
ปฐมา สุทธา
พรนภา พูลลาภผล

บทคัดย่อ

       ความสำคัญและวัตถุประสงค์ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) เป็นแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenem การติดเชื้อ CRE พบเชื้อ Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) ครั้งแรกปี 2549 จากนั้นมีการรายงานแพร่กระจายไปทั่วโลก การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาระบาดวิทยา CRE ที่พบในผู้ป่วยในสถาบันฯ ระหว่างปี 2557-2561 วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ CRE 68 ราย จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่มารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร รวม 5,917 ราย ระหว่าง ปี 2557-2561 โดยศึกษาเชื้อ CRE ที่มียีนดื้อยา ชนิด blaNDM-1, blaOXA, blaIMP, blaKPC และ blaVIM ที่สัมพันธ์กับอายุ เพศ ปัจจัยร่วมการเสียชีวิตของผู้ป่วย ผลการศึกษา จากปี 2557-2561 พบผู้ป่วย 68 รายติดเชื้อ CRE เป็นเชื้อที่สร้างเอนไซม์คาร์บาพีเนมที่มียีนลักษณะหลากหลาย เช่น blaNDM-1, blaOXA หรือ blaIMP เพียงอย่างเดียว, หรือพบ blaNDM-1 ร่วมกับ mcr-1 หรือ blaNDM-1 ร่วมกับ blaIMP หรือไม่พบยีนทั้ง 5 ยีนเลย พบเป็นผู้ป่วยเพศชาย 41 รายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.3) พบในผู้ป่วยสูงอายุ 49 ราย ที่อายุ 60 ปีหรือมากกว่า (ร้อยละ 72.1) พบผู้ป่วย 10 รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อ CRE (ร้อยละ 0.2) สรุปและวิจารณ์ สถานการณ์ของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา Carbepenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในสถาบันบำราศนราดูรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 จากการศึกษาพบว่ามีความชุกของอัตราการติดเชื้อ CRE พบเพิ่มจากร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ 1.2 พบเป็น blaNDM-1 ร่วมกับ blaOXA มากสุด (ร้อยละ 27.9) เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่พบเป็น CRE มากที่สุดคือ เชื้อ K. pneumoniae แต่ยังไม่พบ Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) ผู้ป่วยสูงอายุเพศชายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ CRE มากที่สุด โดยข้อมูลที่พบนี้เป็นประโยชน์กับการนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ถาวรวัน อ., สุทธา ป., & พูลลาภผล พ. (2022). ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีแนม ในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), 117–124. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.17
บท
บทความวิจัย

References

Bradford PA, Bratu S, Urban C, Visalli M, Mariano N, Landman D, Rahal JJ, Brooks S, Cebular S, Quale J. Emergence of carbapenem-resistant Klebsiella species possessing the class A carbapenem-hydrolyzing KPC-2 and inhibitor-resistant TEM-30 beta-lactamases in New York City. Clin Infect Dis. 2004 Jul 1; 39(1): 55-60. doi: 10.1086/421495.

Bratu S, Landman D, Haag R, Recco R, Eramo A, Alam M, Quale J. Rapid spread of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in New York City: a new threat to our antibiotic armamentarium. Arch Intern Med. 2005 Jun 27; 165(12): 1430-5. doi: 10.1001/archinte.165.12.1430.

Castanheira M, Deshpande LM, Mathai D, Bell JM, Jones RN, Mandes RE. Early dissemination of NDM-1 and OXA-181- producing Enterobacteriaceae in Indian hospitals: report from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program, 2006-2007. Antimicrobial Agents Chemother 2011; 55: 1274-8.

Bharadwaj R, Joshi S, Dohe V, Gaikwad V, Kulkarni G, Shouche Y. Prevalence of New Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1)-positive bacteria in a tertiary care centre in Pune, India. Int J Antimicrob Agents. 2012 Mar; 39(3): 265-6. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2011.09.027. Epub 2011 Dec 3.

Evans BA, Amyes SG. OXA β-lactamases. Clin Microbiol Rev. 2014 Apr; 27(2): 241-63. doi: 10.1128/CMR.00117-13.

National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Thailand. Antibiograms [Internet]. 2016 [cited 2016 Jul 20]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/antibiograms.html

Nutcha S., Tanitha C. and Chusana S. Accuracy of rapid diagnostic test for detect carbapenamse producing Klebsiella pneumonia in King Chulalongkhorn Hospital, unpublished data, 2017. (In Thai).