ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Main Article Content

พรรณนภา สังข์มาลา

บทคัดย่อ

     บทความวิชาการนี้ทบทวนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำรวจถึงผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อระบบและบริการสาธารณสุขในทางเศรษฐศาสตร์  ผลกระทบด้านการจัดการกระบวนการรักษาพยาบาลที่บ้านและที่ห่างไกล ที่เป็นผลจากลดการแพร่ระบาดและการเว้นระยะห่างทางสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การทำหัตถการผ่าตัดบางประเภท และการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่บ้านและถูกวิเคราะห์ว่าคุ้มค่า ผลต่อการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะการแพทย์ทางไกล และเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามามีบทบาทมาก ทำให้ลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ ต้นทุนการจัดการ COVID-19 พบว่าค่าใช้จ่ายด้านยาสูงกว่าด้านอื่น ๆ และราคายาต้านไวรัสที่ใช้มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับต้นทุนที่คำนวณได้ ทำให้ควรต่อรองราคา เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและมีความสามารถในการจ่าย หากยานั้นได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง พบหลักฐานว่าประหยัดต้นทุนได้และลดภาระการใช้ทรัพยากร แนะนำให้ใช้สำรวจสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือการตรวจคัดกรองในประชากรจำนวนมาก และการระบาดของ COVID-19 ที่มีผลกระทบสำคัญต่อกรอบวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบภายนอก ทั้งเชิงบวกและลบในมุมมองทางระบบสาธารณสุขและสังคม ซึ่งเป็นผลจาก COVID-19 ไม่เพียงแต่จากผลของการประเมินมาตรการเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนนี้ น่าจะเป็นประโยชน์เบื้องต้นต่อผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนงาน การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ การเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการและนโยบาย เพื่อการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สังข์มาลา พ. (2022). ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), 125–136. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.18
บท
บทความวิชาการ

References

Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable batorigin. Nature 2020 Mar 12; 579(7798): 270-3. doi: 10.1038/s41586-020-2012-7.

Jee Y. WHO International Health Regulations Emergency Committee for the COVID-19 outbreak. Epidemiology and health 2020 Mar 19; 42: e2020013. doi: 10.4178/epih.e2020013. PMID: 32192278

Office of the National Economics and Social Development Council. Social situation and outlook. First quarter 2020. [internet]. 2020 [cited 2020 Jul 7]. Available from: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491&filename=socialoutlook_report. (in Thai)

Wattanapong J. Krungsri Research regarded, by the time the Thai economy will be U-Shape recovery that it spend time amout 2 year before COVID-19. [internet]. 2020 [cited 2020 June 28]. Available from: https://brandinside.asia/th-economy-recovery-u-shape-and-using-36-months-to-recovery-same-as-before-covid-19-krungsri-research/. (in Thai)

Thailand Development Research Institute. TDRI Policy Series on Fighting Covid-19. [internet]. 2020 [cited 2020 Jul 30]. Available from: https://tdri.or.th/issue/covid-19/. (in Thai)

Seanyen T, Wentbap W, Chuayprasit W, Srayudh K & Hasoh A. Analysis of Dealing with COVID-19: The Impact on Aviation Industry. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences. 2020; 3(2): 209-20. (in Thai)

Ministry of Higher Education Science Research and Innovation. MHESI discussed with SMEs to survey the effect of COVID-19. [internet]. 2020 [cited 2020 Jul 30]. Available from: https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1132-smes-19. (in Thai)

Jitsuchon S. COVID-19: Who does it affect? how does it affect? Can they handle it?. TDRI Policy Series on Fighting Covid-19. [internet]. 2020 [cited 2020 Aug 30]. Available from: https://tdri.or.th/2020/05/who-are-affected-by-covid-19/. (in Thai)

Chaiwat T, Mai-Ngam N, Dumchuen N, Amesbutr J, Thana P & Chaisrilak C. Behavioral Economics on Life journey and Collective Action of Thai Household under COVID-19 Situation. [Research Report]. 2020 [cited 2020 Sep 15]. Available from: https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5233/hs2579.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (in Thai)

Patanavanichanan N, Ruangrattanatrai W, Kongsueb P, Khamha C, Kitphati R & Sirilak S. Health Resource Management for COVID-19 Using Big Data Model. Journal of Health Science. 2020 June 30; 29(3): 386-99. (in Thai)

Chantapong S, Tonghui T, Sukruang K. COVID-19 with health economics perspective. [internet]. 2020 [cited 2020 Jul 15]. Available from: https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_07Jul2020.aspx#ref1. (in Thai)

Savitsky LM, Albright CM. Preventing COVID-19 Transmission on Labor and Delivery: A Decision Analysis. American journal of perinatology. 2020 Jun 16: doi: 10.1055/s-0040-1713647.

Giordano A, Biondi-Zoccai G, Frati G, Bartorelli AL. Management of Structural Heart Disease and Acute Coronary Syndromes in the COVID-19 Pandemic. Current atherosclerosis reports. 2020 Jun 10; 22(7): 29. doi: 10.1007/s11883-020-00849-5.

McBride KE, Brown KGM, Fisher OM, Steffens D, Yeo DA, Koh CE. Impact of the COVID-19 pandemic on surgical services: early experiences at a nominated COVID-19 centre. ANZ journal of surgery 2020 May; 90(5): 663-5. doi: 10.1111/ans.15900.

Prinja S, Pandav CS. Economics of COVID-19: challenges and the way forward for health policy during and after the pandemic. Indian journal of public health. 2020 Jun; 64(Supplement): S231-s3. doi: 10.4103/ijph.IJPH_524_20.

Shaker MS, Mosnaim G, Oppenheimer J, Stukus D, Abrams EM, Greenhawt M. Health and Economic Outcomes of Home Maintenance Allergen Immunotherapy in Select Patients with High Health Literacy during the COVID-19 Pandemic: A Cost-Effectiveness Analysis During Exceptional Times. The journal of allergy and clinical immunology In practice 2020 Jul-Aug; 8(7): 2310-21.e4. doi: 10.1016/j.jaip.2020.05.007.

Vining CC, Eng OS, Hogg ME, Schuitevoerder D, Silverman RS, Yao KA, et al. Virtual Surgical Fellowship Recruitment During COVID-19 and Its Implications for Resident/Fellow Recruitment in the Future. Annals of surgical oncology. 2020 May 18: 1-5. doi: 10.1245/s10434-020-08623-2.

Hart OE, Halden RU. Computational analysis of SARS-CoV-2/COVID-19 surveillance by wastewater-based epidemiology locally and globally: Feasibility, economy, opportunities and challenges. The Science of the total environment. 2020 Aug 15; 730: 138875. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138875.

Krausz M, Westenberg JN, Vigo D, Spence RT, Ramsey D. Emergency Response to COVID-19 in Canada: Platform Development and Implementation for eHealth in Crisis Management. JMIR public health and surveillance. 2020 May 15; 6(2): e18995. doi: 10.2196/18995.

Ali SH, Foreman J, Capasso A, Jones AM, Tozan Y, DiClemente RJ. Social media as a recruitment platform for a nationwide online survey of COVID-19 knowledge, beliefs, and practices in the United States: methodology and feasibility analysis. BMC medical research methodology 2020 May 13; 20(1): 116. doi: 10.1186/s12874-020-01011-0. PMC7220591.

Ryu S. Telemedicine: Opportunities and Developments in Member States: Report on the Second Global Survey on eHealth 2009 (Global Observatory for eHealth Series, Volume 2). Healthc Inform Res. 2012 6; 18(2): 153-5. doi: 10.4258/hir.2012.18.2.153.

Dasgupta A, Deb S. Telemedicine: A new horizon in public health in India. Indian Journal of Community Medicine 2008 January 1,

; 33(1): 3-8. doi: 10.4103/0970-0218.39234.

Bashshur RL, Mandil SH, Shannon GW. Telemedicine/telehealth: an international perspective. Executive summary. Telemed J E Health 2002 Spring; 8(1): 95-107. doi: 10.1089/15305620252933437.

Pollock K, Setzen M, Svider PF. Embracing telemedicine into your otolaryngology practice amid the COVID-19 crisis: An invited commentary. American journal of otolaryngology 2020 May-Jun; 41(3): 102490. doi: 10.1016/j.amjoto.2020.102490. PMID: 32307192.

Paskins Z, Crawford-Manning F, Bullock L, Jinks C. Identifying and managing osteoporosis before and after COVID-19: rise of the remote consultation? Osteoporosis international: a journal established as result of cooperation between the European Foundation for

Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA. 2020 Jun 16: 1-4. doi: 10.1007/s00198-020-05465-2.

Bressler MY, Siegel DM, Markowitz O. Virtual dermatology: a COVID-19 update. Cutis 2020 Apr; 105(4): 163-4;e2. PMID: 32463846.

Garg SK, Rodbard D, Hirsch IB, Forlenza GP. Managing New-Onset Type 1 Diabetes During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Opportunities. Diabetes technology & therapeutics 2020 Jun; 22(6): 431-9. doi: 10.1089/dia.2020.0161.

Maspero C, Abate A, Cavagnetto D, El Morsi M, Fama A, Farronato M. Available Technologies, Applications and Benefits of Teleorthodontics. A Literature Review and Possible Applications during the COVID-19 Pandemic. Journal of clinical medicine 2020 Jun 17; 9(6): doi: 10.3390/jcm9061891.

Zhou X, Snoswell CL, Harding LE, Bambling M, Edirippulige S, Bai X, et al. The Role of Telehealth in Reducing the Mental Health Burden from COVID-19. Telemed J E Health 2020 Apr; 26(4): 377-9. doi: 10.1089/tmj.2020.0068.

Li XZ, Jin F, Zhang JG, Deng YF, Shu W, Qin JM, et al. Treatment of coronavirus disease 2019 in Shandong, China: a cost and affordability analysis. Infectious diseases of poverty 2020 Jun 29; 9(1): 78. doi: 10.1186/s40249-020-00689-0.

Hill A, Wang J, Levi J, Heath K, Fortunak J. Minimum costs to manufacture new treatments for COVID-19. Journal of virus eradication 2020 Apr 30; 6(2): 61-9. doi: 10.1016/S2055-6640(20)30018-2.

Wacharapluesadee S, Kaewpom T, Ampoot W, Ghai S, Khamhang W, Worachotsueptrakun K, et al. Evaluating the efficiency of specimen pooling for PCR-based detection of COVID-19. Journal of medical virology 2020 May 13; 92: 2193–9. doi: 10.1002/jmv.26005.

Kim DD, Neumann PJ. Analyzing the Cost Effectiveness of Policy Responses for COVID-19: The Importance of Capturing Social Consequences. Medical decision making : an international journal of the Society for Medical Decision Making 2020 Apr; 40(3): 251-3. doi: 10.1177/0272989x20922987.

Schonberger RB, Listokin YJ, Ayres I, Yaesoubi R, Shelley ZR. Cost Benefit Analysis of Limited Reopening Relative to a Herd Immunity Strategy or Shelter in Place for SARS-CoV-2 in the United States. medRxiv : the preprint server for health sciences 2020 Jun 28: 1-23. doi: 10.1101/2020.06.26.20141044. PMID: 32607526.

Kaur G, Prinja S, Lakshmi PVM, Downey L, Sharma D, Teerawattananon Y. Criteria Used for Priority-Setting for Public Health Resource Allocation in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. International journal of technology assessment in health care. 2019; 35(6): 474-83. doi: 10.1017/s0266462319000473.