ความพึงพอใจของผู้ป่วยแผนกจักษุต่อการผ่าตัดต้อกระจกแบบวันเดียวกลับ ของสถาบันบำราศนราดูร

Main Article Content

จุฬานาถ เกตุกำพู

บทคัดย่อ

      การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยแผนกจักษุต่อการผ่าตัดต้อกระจกแบบวันเดียวของสถาบันบำราศนราดูร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกจักษุ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 15 ธันวาคม 2563 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 137 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยแผนกจักษุต่อการผ่าตัดแบบวันเดียวของสถาบันบำราศนราดูร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย


       ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\fn_cm&space;\bar{X}= 3.93, SD = .249) สำหรับความพึงพอใจสูงที่สุดของผู้ป่วยแผนกจักษุต่อการผ่าตัดแบบวันเดียวรายข้อคือ ตรวจสอบการถอดเครื่องประดับของมีค่า และถอดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะออกเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจี้ไฟฟ้าขณะผ่าตัดอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X} =3.93, SD = .249) รองลงมา มีความพึงพอใจเท่ากัน อยู่ในระดับมาก มี 4 รายข้อ ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด (gif.latex?\bar{X} =3.91, SD= .284), การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด (gif.latex?\bar{X}=3.91, SD= .294) การเน้นย้ำให้อ่านรายละเอียดในใบยินยอม ซักถามข้อข้องใจ ข้อมูลที่ต้องการ ก่อนเซ็นชื่อในใบยินยอมผ่าตัด (gif.latex?\bar{X}=3.91, SD= .294), การเตรียมบัตรนัดเอกสารสิทธิ์และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด (gif.latex?\bar{X} =3.91, SD= .353) และในส่วนที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุดเท่ากัน 2 รายข้อ อยู่ในระดับมาก คือการให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่บริเวณผ่าตัด (gif.latex?\bar{X} =3.83, SD= .394), การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกไม่สุขสบายที่ผู้ป่วยจะต้องเผชิญในขณะเข้ารับการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (gif.latex?\bar{X} =3.83, SD = .430)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เกตุกำพู จ. (2022). ความพึงพอใจของผู้ป่วยแผนกจักษุต่อการผ่าตัดต้อกระจกแบบวันเดียวกลับ ของสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), 94–104. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.15
บท
บทความวิจัย

References

Sakonsatayatorn N. Diseases of the lens of the eye. In: Tuangthong A, Chuenkongkaew W, Singhalvanich A, editors. Fundamentals of Ophthalmology. Bangkok: Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University; 2015. p. 199 -210. (in Thai)

Ratanachuek T, editors. Recommendations on the development of a one-day surgical service system Recommendations for the development of the service system ODS (one Day Surgery). Bangkok: Veterans Welfare Organization under the Royal Patronage; 2017. (in Thai)

Srisaard B. Preliminary research. 10th ed. Bangkok: Suwiriyasas; 2017. (in Thai)

Mongkolsawat P. Cataract One Day Surgery Management of Debaratana Nakhon Ratchasima Hospital. Mahasarakham Hospital Journal 2015; 12(1): 71-6. (in Thai)

Panibut N, Changnegoti W, Nokthong N. The result of development one day surgery to the satisfaction of clients at Buengkan hospital. Journal of Nursing, Health and Education 2019; 2(4): 50-56. (in Thai)

Chongsakul A , Yoosomboon N, Karuncharernpanit S. Development of Comprehensive Care Model for One Day Surgery of Phaholpolpayuhasaena Hospital, Thailand. Region4-5 Medical Journal 2020;39(1):109-126. (in Thai)

Tharawan N, Danpho U, Kumnad C, Yampram C. The effectiveness of admission o day of surgery system. Phare hospital Journal 2010; 19(2): 9-18. (in Thai)

Kanmali Y. Kanmali T, Kongpan S. The Development of One-day Surgery Model, Kalasin Hospital. MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL 2020; 17(2): 183-195.(in Thai)

Kitsripaisan S, Peepratum B, Puributr C. Perceptions and Needs for Necessary Knowledge about Self Care among Patients with One Day Cataract Surgery and Caregivers. Journal Science and Technology 2012; 20(5): 437-448. (in Thai)

The office of Medical Academics, Medical Department, Ministry of Public Health. Recommendations for the development of the service system ODS (One day surgery). Bangkok: Veterans Welfare Organization under the Royal Patronage; 2017. (in Thai)

Laohavich C, Choothakan S, Tiparaj B. Effect of Educational Information with Video Compact Disc on Anxiety Level of Patients Undergoing Bronchoscopy 2017; 23(2): 198-204. . (in Thai)

The Royal College of Anesthesiologists of Thailand. Guidance for patient information about anesthesia2019. Bangkok: The Royal College of Anesthesiologists of Thailand; 2019. (in Thai)

Permpech R, Butsripoom B. The Role of Perioperative Nurse: Health Education for pre and Postoperative visiting. Rama Nurs J [Internet]. 2016 [cited 2022 Jan 19]; 22(1): 9-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/34513 (in Thai)

The Office of the National Health Commission. National Health Act 2007[Internet]. Nonthaburi : National health commission office; 2007 [cited 2022 Jan 19]. Available from: https://www.sem100library.in.th/medias/903.pdf (in Thai)

The Office of the Public Sector Development Commission. Organizational development towards excellence2019.