กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล