ผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป

Main Article Content

ผกาวดี กรรณิกา
พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
อะเคื้อ อุณหเลขกะ

บทคัดย่อ

        การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างถูกต้องของพยาบาลสามารถป้องกัน   การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในโรพยาบาลได้ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานของพยาบาลก่อนและหลังใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการประชุมกลุ่มการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสังเกตการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร์


        ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเสนอเพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ประกอบด้วย การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้พร้อมใช้งาน การส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรโดยการประกวดการทำความสะอาดมือถูกต้อง การจัดบอร์ดให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือ หลังการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากร้อยละ 59.9  เป็นร้อยละ 76.0 (p-value < 0.01)


        การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน ส่งผลให้การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานของพยาบาลถูกต้องเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กรรณิกา ผ., กลั่นกลิ่น พ. ., & อุณหเลขกะ อ. . (2022). ผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), 83–93. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.14
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

อะเคื้อ อุณหเลขกะ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

References

Thamlikitkul V. Antimicrobial Resistance: Significance and Impacts on Health System. J Siriraj Medical Bulletin 2017; 4(3): 93-97. (in Thai)

World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance [internet]. 2014 [cited 2019 Oct 7]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112642/9789241564748_eng.pdf;jsessionid=C088729E935CFDC1BEC23020935EA2EC?sequence=1

Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic resistance threats in the United States [internet]. 2019 [cited 2020 Feb 29]. Available from: https://www.cdc.gov/drugresistance/index.html

Nation Antimicrobial Resistance Surveillance Center Thailand. Antimicrobial resistance 2000-2016. [internet]. 2016 [cited 2020 Feb 29]. Available from: http://nast.dmsc.moph.go.th/data/AMR%20200-2016.pdf (in Thai)

Nation Antimicrobial Resistance Surveillance Center Thailand. Antimicrobial resistance 2000-2019. [internet]. 2019 [cited 2020 Feb 29]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/data/AMR%202000-2019-06M.pdf (in Thai)

Hanberger H, Walther S, Leone M, Barie PS, Rello J, Lipman J, et al. Increased mortality associated with methicillin-resistant Staphyllococcus aureus (MRSA) infection in the intensive care unit: results from the EPIC II study. International Journal of Antimicrobial Agents 2011 Jul 28; 38(4): 331-335. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2011.05.013 PMID: 21798720.

Cai B, Echols R, Magee G, Ferreiar J, Morgan G, Ariyasu M, et al. Prevalence of Carbapenem-Resistant Gram-Negative Infections in the United states Predominated by Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. Open Forum Infection Disease 2017 Aug 16; 4(3): 1-7. doi: https://doi.org/10.1093/ofid/ofx176 PMID: 29026867.

Jang TN, Lee SH, Huang CH, Lee CL, Chen WY. Risk factors and impact of nosocomial Acinetobacter baumannii bloodstream infections in the adult intensive care unit: a case control study. Journal of Hospital Infection 2009 May 17; 73(2): 143-150. doi: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2009.06.007.

O’Neill J. Review on antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nation [internet]. 2014 [cited 2020 Feb 29]. Available from: https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf

Unahalekhaka A. Prevention of nosocomial infections principles andguidelines. 1st ed. Chiang Mai: mingmuang; 2011.

Evans CT, Fitzpatrick MA, Jones MM, Burns SP, Linda P, Ramanathan S, et al. Prevalence and factors Associated With Multidrug-Resistant Gram-negative Organisms in Patients With Spinal Cord Injury. Infection Control & Hospital Epidemiology 2017 Nov 21; 12(38): 1467- 1471. doi: 10.1017/ice.2017.238.

Hur EY, Jin TX, Lee SM. Development and evaluation of the automated risk assessment system for multidrug-resistant organisms (autoRAD- MDRO). Journal of Hospital Infection 2017 Aug 12; 98(2): 202-211. doi: 10.1016/j.jhin.2017.08.004.

Mootsikapun P. Multidrug-Resistant Organisms in Thailand [internet]. 2009 [cited 2019 May 12] Available from: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2529?show=full.

Barker AK, Codella J, Ewers T, Dundon A, Alagoz O, Safdar N. Changes to physician and nurse time burdens when caring for patients under contact precautions. American Journal of Infection Control 2017 Mar 13; 5(45): 542-543. doi: 10.1016/j.ajic.2017.01.026.

Lewin J, Reed C. Creative problem solving in occupational therapy. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.

Chomphupart S. A development of Instructional Behavior for the Creative Problem Solving of Teachers and Students at the Science Gifted Students Promotion School Using Emancipatory Action Research. [dissertation]. Bangkok: Srinakharinwirot University; 2011. (in Thai)

Vongtathum P. Creative Problem Solving Thinking skills for 21st Century of Learning. Journal of Education Khon Kaen University 2015; 38(2): 111-121. (in Thai)

Treffinger DJ, Isaksen SG. Creative problem solving: The history, development, and implications for gifted education and talent development. The Evolution of CPS in Gifted Education 2005; 49(4): 342-353.

Treffinger DJ, Isaksen SG, Dorval KB. Creative problem solving (CPS Version 6.1) A contemporary framework for managing change [internet]. 2011 [cited 2020 Feb 29]. Available from: https://www.creativelearning.com/~clearning/images/freePDFs/CPSVersion61.pdf

Jankiew D. Effects of Creative Problem Solving on Glove Utilization among Nursing Personnel. Nursing J 2013; 40(1): 1-13. (in Thai)

Seatiew S. Effect of creative problem solving on practices in infectious wase management among personnel in a community hospital. Bulletin of nosocomial infection control group of Thailand 2010; 20(3): 60-71. (in Thai)

Thanompun S. Effect of using creative problem solving on nursing practices for prevention of nosocomial urinary tract infection [dissertation]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2005. (in Thai)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Management of Multidrug-resistant organism in healthcare setting [internet]. 2006 [cited 2019 Oct 7]. Available from: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/index.html.