Published: 2017-12-26

บรรณาธิการแถลง

สายสมร เฉลยกิตติ

การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ

ดุษฎี เล็บขาว, เพ็ญนภา กุลนภาดล, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์

62-71

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด

อัญพัชร์ พุฒิศราเศรษฐ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์, กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

100-106

ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก

ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, วราภรณ์ สัตยวงศ์, พรพิมล ชัยสา

152-159

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์, จุฑากานต์ กิ่งเนตร, ชนานันท์ แสงปาก

192-200

การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงทำงการพยาบาลในคลินิกอย่างมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ชลิตา สุขวรรณ์, นวลใย พิศชาติ, จีรวรรณ พรหโมบล, วารี วณิชปัญจพล, อุมาสวรรค์ ชูหา

201-208

การศึกษาความสุขของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

เกษร เกษมสุข, กรรณิกา วิชัยเนตร

228-235

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด

สุนีรัตน์ จันทร์ศรี, วิมลพรรณ นิธิพงศ์, บุษยนาฎ เรืองรอง

236-243