ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (2021): ตุลาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (2021): ตุลาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-01-24

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Research Articles; บทความวิจัย