ความสนใจเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการรับรู้ ต่อสถาบันพระบรมราชชนกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง

  • นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก, คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ความสนใจเรียน, การรับรู้, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาบันพระบรมราชชนก, นักเรียนมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการรับรู้ต่อสถาบันพระบรมราชชนกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,627 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอนตาม 5 ภูมิภาค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความสอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ระหว่าง .67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และ สถิติ Chi-square

          ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 57.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคือการได้ช่วยเหลือ ญาติพี่น้องและคนอื่นยามเจ็บไข้ได้ป่วย การมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สำหรับการรับรู้สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด พบว่า ไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเลย รองลงมาคือวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก มากกว่าร้อยละ 60.00 กิจกรรมที่เหมาะสมมากที่สุดในการประชาสัมพันธ์ คือการแทรกในวิชาแนะแนวและศิษย์เก่ารุ่นพี่มาแนะแนวในโรงเรียน การได้รับการแนะแนวจากสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          สถาบันการศึกษาควรรักษาและพัฒนาภาพลักษณ์ให้เกิดความโดดเด่น ในการสร้างการได้เปรียบด้านการแข่งขัน

References

Helgesen, O. Marketing for higher education: A relationship marketing approach. Journal of marketing for higher education, 2008; 18(1), 50-78.

Canterbury, M.R. Higher education marketing: A challenge. A relationship marketing approach. Journal of marketing for higher education, 2000; 9(3), 15-24.

Nicolescu, L. Applying marketing to higher education scope and limits. Management & marketing, 2009; 4(2), 35-44.

Usawas, J. Higher education in Thailand in the commercial era. [online]. 2008 [cited 2019/6/10]. Available from http://www.moe. go.th /moe /th/news/detail.php? NewsID=4138&Key=hotnews. (in Thai)

Office of Higher Education Policy and Planning Office of the Higher Education Commission. 20 Year Long-Term Higher Education Plan 2018 - 2037. Office of the Higher Education Commission; 2017. (in Thai)

Ministry of education. Thai education statistics. [online]. 2019 [cited 2019/6/10]. Available from https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44133 &Key=news_act. (in Thai)

Sanookdotcom. When parents are open Children in the new era therefore ignore the science program and settle for the art program. [online]. 2019. [cited 2021/6/25]. Available from https://www.sanook.com/campus/1401164/. (in Thai)

Unigang. Choose a faculty like this, so you don't get admissions. [online]. 2014 [cited 2019/6/10]. Available from http://www.unigang. com/Article/14039. (in Thai)

Office of the Council of State. The Royal Institution Act. Government Gazette Volume 136/Part 43K/page 40/5 April 2019, 2019. (in Thai)

Singweratham, N. & Kantabanlang, Y. Current Health Workforce and State of the Health Workforce Development Needs in the Thai Health System: a Report by the Phraboromarajchanok Institute (PBRI), the Ministry of Public Health (MOPH). The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2017; 4(3), 218-225. (in Thai)

Singweratham, N., Nawsuwan, K., Kantabanlang, Y. Bunpean A., Moongsin, S., Kramutkant, R. Uniqueness and Identity of Praboromarajchanok Institute as Perceived by Students, Lecturers, Mentors, and Parents of the Students. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 2018; 5(1), 60-70. (in Thai)

Singweratham, N., Kantabanlang, Y. Jitaram, P., Kramutkant, R. Nawsuwan, K., The Recognize and the Image of Praboromarajchanok Institute and College under Praboromarajchanok Institute in High School Students. Sripatum Chonburi Journal, 2020; 17(1), 123-135. (in Thai)

Singweratham, N., Nawsuwan, K., Phongsiri, P., Moongsin, Sa-ard, Boontiam, N. Attitudefor Selecting a University and Workplace for High School Student: A Case Study of Students who joined and who did not join Open day at Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 2019; 6(1),140-153. (in Thai)

Ivy J. Higher education institution image: a correspondence analysis approach. The international journal of Educational Management, 2001; 15(6), 276-282.

National Statistical Office. education statistics. [online]. 2019 [cited 2019/5/1]. Available from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx. (in Thai)

Hoppock, R. Occupational information. 4th ed., New York: McGraw-Hill, 1967.

Khantaku, W., Somudorn, J., Chinacarawat, N. Factors Affecting the ecision to Study a Bachelor Degree in Suranaree University of Technology, Academic Year 2020. Journal of Modern Learning Development. 2020; 5(4), 28-39. (in Thai)

Suwanwong, N. Factors affecting the decision to choose to study for a bachelor's degree In Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Ratchasima (quota system) for the academic year 2017. Rajamangala University of Technology Isan; 2017. (in Thai)

Suphornpanich, E. A study of professional needs of bachelor of music degree graduates from Chandrakasem Rajabhat University. Theses (Master's degree) - Music Research and Development. Silpakorn University; 2014. (in Thai)

Sudsanguan, K. The Research on Decision Factors for Further Education in Higher Education of Senior Secondary students in Demonstration School of Silpakorn University. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 2017; 10(1), 201-207. (in Thai)

Liptak, J. Treatment Planning in Career Counseling. Wadsworth, 2001.

Kaosumran, T. The Public Relations Administration of Schools under the Jurisdiction of RatburanaDistrict, Bangkok. Dhonburi Rajabhat University Journal. 2015; 9(2), 17-28. (in Thai)

Samerjai, C. Consumer behavior. Bangkok: Expertnet; 2007. (in Thai)

Sukpan, M. Factors affecting the decision to study for high vocational certificate: The case study of Thonburi Commercial College. A thesis of the degree of master of economics, Dhurakij Pundit University; 2013. (in Thai)

Chuaytukpuan, T. The Study of Factors Affecting Decision to Study in Higher Education Level at Dhurakij Pundit University of Undergraduate Students. Suthiparithat. 2015; 29(90), 256-271. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-24

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย