แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง

  • มาลีวัล เลิศสาครศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนการสอน, การสอนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ผลลัพธ์การเรียนรู้, สถานการณ์โควิด-19

บทคัดย่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วโลก ทำให้พบผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ และการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อแสดงถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์โควิด-19 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ปรับเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อดำเนินการเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้ โดยการสอนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-learning) ใช้ Google meet, Moodle E-learning คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการวัดและประเมินผลดำเนินการผ่าน google form

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES

Leelaratsame, A. Interesting facts about COVID-19 from SARS-CoV-2 virus infection [online]. 2020 [cited 2020/4/10]. Available from: https://tmc.or.th/pdf/Covid-19-MD-AmornUpdate.pdf (in Thai)

Techsuace Team. One roll ends data collection from the Department of Disease Control. Follow the situation of COVID-19 epidemic [online]. 2020 [cited 2020/4/7]. Available from: https://techsauce.co/thai-fight-covid/what-is-covid-19-from-ddc#

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Corona Virus Disease (COVID-19) [online]. 2020 [cited 2020/4/17]. Available from: https://ddc.moph. go.th/ viralpneumonia/ (in Thai)

Kanjanapimai, S. The situation of the Covid-19 epidemic in Thailand [online]. 2020 [cited 2020/4/17]. Available from: https://thestandard.co/coronavirus-140363-2/ (in Thai)

Office of the Prime Minister. Emergency situation announcement in accordance with the Emergency Decree on Administrative Affairs in 2005, Volume 137, Section 24K, the Government Gazette, 25 March 2020 [online]. 2020 [cited 2020/4/10]. Available from: https://www.chorsaard.or.th/content/31622/ (in Thai)

Wattanachai, K. COVID-19 - How to minimize the spread? [online]. 2020 [cited 2020/4/10]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-how-minimise-spread (in Thai)

Maesincee, S. The Ministry of Education announces university fees reduction-online learning Fight the Crisis, COVID-19 [online]. 2020 [cited 2020/4/12]. Available from: https://www.springnews.co.th/thailand/629989 (in Thai)

Teepsuwan, N. Announcement of the Ministry of Education Subject: Closing the institutions under the supervision and supervision of the Ministry of Education closed for special reasons [online]. 2020 [cited 2020/4/15]. Available from: https:// moe360.blog/2020/03/17 (in Thai)

Higher Education Act B.E. Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd. [online]. 2009 [cited 2020/4/15]. Available from: http://www.mua.go.th/ users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews1/7.pdf (in Thai)

Buaurai, N. Development of computer lessons on the Internet (E-learning) computer language subjects of 5th grade students, Triam Udom Suksa Pattanakarn School, Lamlukka [online]. 2013 [cited 2020/6/10]. Available from: https://www. slideshare.net/ jokesparrow/merged-document-3-36667841 (in Thai)

Soltero, J. How to get started with Meet [online]. 2020 [cited 2020/4/15]. Available from: https://gsuite.google.com/intl/th/products/meet

Jamonman, S. Using the moodle program with instruction [online]. 2017 [cited 2020/4/12]. Available from: http://www.agr.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=151 (in Thai)

Lertsakornsiri, M. & Sirirukkanan, K. The Effectiveness of Instructional Package on the Midwifery 1 Subject. J Royal Thai Army Nurses, 2016; 17(1): 26-35. (in Thai)

Panchai, M. Introduction to E-book [online]. 2014 [cited 2020/4/15]. Available from: http://ebook03167.blogspot.com/p/blog-page.html (in Thai)

Officemanner. Get to know Google Forms and online questionnaires [online]. 2014 [cited 2020/4/15]. Available from: https://officemanner.com/2014/11/21/ (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ