Vol. 13 No. 1 (2020): January-March

Published: 2020-03-25

JoNaE Team; คณะที่ปรึกษา; กองบรรณาธิการ

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Contents; สารบัญ

Research Articles; บทความวิจัย

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ

Information; หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ