ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Factors Affecting to Learning Achievement Motivation of Nursing Students, Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University

ผู้แต่ง

  • ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • กนกอร พิเดช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • สุวารี โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ฐานิตา พึ่งฉิ่ง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คำสำคัญ:

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 236 คน

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะบุคคล  ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .89, .76, .94, และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) และวิเคราะห์ปัจจัยทำนายด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Strepwirse Multiple Regression)

          ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 4.26, S.D. = 0.39) ปัจจัยลักษณะบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 3.66, S.D.= 0.32) ปัจจัยด้านครอบครัวอยู่ในระดับดี (Mean = 4.07, S.D.= 0.63) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี (Mean = 3.87, S.D.= 0.41) และลักษณะของผู้เรียน (INSL) ลักษณะผู้สอน (ENST) ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล (INAN) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษา (FAEP) วิธีการจัดการเรียนการสอน (ENMT) เป็นปัจจัยสามารถร่วมทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ร้อยละ 50.90 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ (R = .713, Adjusted R2 = .509, F = 5.201, p<.001) ตามสมการ I = 7.180 + 0.962 (INSL) + 0.651 (ENST) + 0.173 (INAN) + 0.517 (FAEP) + 0.181 (ENMT)

          ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารทางการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ หรือกลวิธีในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. National Education Act. National Education Act, No. 4, 2019. The Government Gazette, Volume 136, Episode 57 a., 2019. (in Thai)
2. Wang Sri Koon, A. Thai Studies in the 21st Century: Productivity and Development
Guidelines. Humanities and Social Sciences, Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 2014; 8(1): 1-17. (in Thai)
3. McClelland, D. C. The Achievement Motive. New York: Appletion Centure Crotts.
Inc., 1961: 178-280.
4. Rabideau, T. S. Effects of Achievement Motivation on Behavior [online]. 2005 [cited 2011/4/17]. Available from: http://www.personalityresearch.org
5. Chidmongkol, R. and Boriban, P. Factors Affecting Achievement Motivation
in Nursing Students at the Boromarajonani College of Nursing, Udonthani.
Nursing Journal of the Ministry of Public Health [online]. 2012
[cited 2018/1/20]; 22(1): 98-108. Available from: https://www.
tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4843 (in Thai)
6. Wattanoprasarnphan, P., Watthanopasat, N., and Panjamasat, N. Factors
Affecting on Achievement Motivation of High Certificate Vocationnal Curriculum Students and Undergate Students in Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, Phranakhon Sri Ayutthaya Wasukri Campus. Ayutthaya: Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, 2008. (in Thai)
7. Khamwaeng, T. Factors Infulencing the Achievement in Calculus I of
Engineering Program Students in Private University in Bangkok. Research
Report. Bangkok: Sripatum University, 2006. (in Thai)
8. Srisathitnarakun, B. Research Methodology in Nursing. (6th ed.) Bangkok:
U&I Intermedia, 2010. (in Thai)
9. Saiyoss, L. and Saiyoss, A. Learning Evaluation Measurement Techniques. 3rd ed. Bangkok: Suwiriyasarn, 2000. (in Thai)
10. Laowishaya, A. Attitudes of Freshmen in the Faculty of Communication Arts, Bangkok University towards Motivation on Learning Achievement. Humanities and Social Sciences, 2014; 8(3): 165-172. (in Thai)
11. Kongsadi, W. Factors Affecting Student Achievement Code 52. Faculty of Business Administration, Rajapruek College, Academic Year 2009. Marketing Program, Faculty of Business Administration, Rajapruek College, 2009. (in Thai)
12. Taravanich, A. The Study of Students Attitudes towards Self-discipline in
Class and Achievement Motivation. Research Report. Faculty of Management
Science, Rajabhat University, Suandusit, 2009. (in Thai)
13. Wantanetrakul, K. How Motivation is Important to Teaching and Learning [online].
2013 [cited 2017/11/17]. Available from: https://www.lanna.mbu.ac.th/artilces/Intrinsic_Kh.asp (in Thai)
14. Phawinram, A. Factors Related to Self-concept of Nursing Students. Master of
Nursing, Major: Mental Health and Psychiatric Nursing. Faculty of Nursing, Burapa
University, 2013. (in Thai)
15. Chantakhun, N. The Knowledge Level and the Factors that Influence Student
Achievement in General Education in Mathematics at Rajabhat Maha Sarakham.
Southeast Bangkok Journal, 2017; 3(2): 1-13. (in Thai)
16. NovaBiZZ. Self-esteem. [online]. 2011[cited 2019/7/1]. Available from :
http://www.novabiz.com/N
17. Kansamut, N. and Pasunon, P. Factors Affecting Achievement Motivation of
Students in Hospitality and Tourism, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala
University of Technology, Srivijaya. Rajamangala University of Technology, Srivijaya
Research Journal, 2017; 7(2): 27-40. (in Thai)
18. Smith, M. Examples of Learning in Development in Rabbani Trust Sed Seminar& Conference [online]. 2001[cited 2011/6/6]. Available from : http://www.rabbanitrust.or
19. Huitt, W. Motivation to learn: An overview. [online]. 2001[cited 2011/4/17]. Available from : http://www.edpsycinteractive. Org/topics/motivation/motivate.html.
20. Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, New jersey:
Prentice-Hall, 1967. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย