ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Factors Influencing Learning Happiness among Nursing Students,Borommarajonani College of Nursing, Ratchaburi

ผู้แต่ง

  • กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • กาญจนา เลิศถาวรธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • วรเดช ช้างแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

คำสำคัญ:

ความสุขในการเรียน, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนา ชนิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสุขในการเรียน และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล  ประชากรที่ศึกษา  คือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี           ปีการศึกษา 2561 จำนวน 510 คน โดยศึกษาใมประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบ ถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินความสุขในการเรียน และ 3) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ซึ่งทดสอบค่าความน่าเชื่อถือโดยใช้ Cronbach,s Alpha Coefficient ได้เท่ากับ .86 และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)          ผลการศึกษาปรากฏดังต่อไปนี้ 1)      ความสุขในการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.45, S.D. =.38)2)      พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต สถานการณ์ในชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียดและภาวะสุขภาพกาย สามารถร่วมกันทำนายความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 49.6  โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต (ß =.68, p <.01) รองลงมาได้แก่ สถานการณ์ในชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียด (ß = -.06, p <.01)  และภาวะสุขภาพกาย (ß = -.09, p <.05) ผลการศึกษานี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต เพื่อส่งผลให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนในวิชาชีพพยาบาล และการดำเนินชีวิตในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCE
1. Ministry of Education. Educational Development Plan of the Ministry of Education. Issue12 (B.E.2017-2021).Bangkok: Published and distributed by Office of Strategy and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education;2017 (in Thai)
2. Thongsom, P., The Development of Indicators of Happiness in Learning of Students in Nursing Science Undergraduate Programs Under The Ministry of Public Health. Doctor of Philosophy Program in Higher Education.Bangkok: Chulalongkorn University; 2010. (In Thai)
3. Pumpuang, W. Stress in Nursing Education: Relaxation Techniques for Mind and Body. Nursing Science Journal of Thailand. 34(2); 5-15; 2016;. (in Thai)
4. Yuniphan j. Factors Related to Mental Health Self-Care Behaviors of Thai People in the Central Region.Bankok: Copied; 1991.(in Thai)
5. Keawechuer, S. Factors Affecting Happiness Learning of Students of Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University. International Scholarly and Scientific Research & Innovation. [online]. 2014 [cited 2019/3/16]; 8(6): 1790-1794.Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/ae42/ea34d073298b1f78b2d44b75db337aa4ed4b.pdf.(in Thai)
6. Peetaragorn, P., Tongpeth, J., and Rungnoei, N. Happiness in Clinical Practice of
Thai Nursing Students : A Case Study of Prachomklao College of Nursing Phetchaburi Province Thailand. In Mae Fah Luang University International Conference 1st (p.1) . [online]. 2012 [cited 2019/5/16]; Available from:
http://mfuic2012.mfu.ac.th/electronic_proceeding/Documents/00_PDF/P-HS/P-HS-25.pdf.(in Thai)
7. Kawsaard N, Arpanantikul M, Putwatana P. Selected Variables Related to Nursing
Students’ Happiness. Thai Journal of Nurse Council.; 28 (3) : 19-33. 2013. (In Thai)
8. Fukfon, p., Chairinkhom, s., Sriwichai, P., & Tanyapansin, P., Stress and Factors Related to Stress of Nursing Students Regarding the First Clinical Nursing Practice. Nursing Public Health and Education Journal. 19(1): 161-168. 2018. .(in Thai)
9. Saito, M, S. Voraharn, W., & Senarak, W. Happiness of Undergraduate Nursing Students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Journal of Nursing Science and Health. 34(2): 70-79. 2011. (in Thai)
10. Sonpaveerawong, J., & Noonil, N. Mental Health and Self-Care Behavior in Mental Health of Nursing Students at Bachelor of Nursing, Walailak University. Thai Journal of Nursing Council.; 22(3): 91-101. 2007.
11. Wiboolsuk S, Bunsawat N. Factors Affecting Learning with Happiness of Medical
Students in Preclinical Year. Siriraj Med Bull.; 8(2): 70-762015. (in Thai)
12. Khosrojerdi, Z., Tagharrobi, Z., Sooki, Z., & Sharif, K. Predictors of Happiness
Among Iranian Nurses. International Journal of Nursing Sciences . [online]. 2018[cited 2019/3/16]; 5: 281-286. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013218300188.
13. Kumard,D. The Relation of Stressful Life Events and a Happy Life. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. [online]. 2013[cited 2019/3/16]; 2(2): 213-219. Available from: https://www.academia.edu/7327197/The relation of Stressful Life Event and a Happy Life.
14. Muijeen, M. Creating Happiness with Positive Psychology Thai Science Technology Journal. 24(4): 673-681;2016. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย