การประเมินความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาล

Needs Assessment of Nursing Competencies towards ASEAN Economic Community as Perceived by Nursing Administrators

ผู้แต่ง

  • ศิริพร ครุฑกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • ลิขิตกุล พุ่มเกษม มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

การประเมินความต้องการจำเป็น, สมรรถนะพยาบาล, ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารการพยาบาลที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล จากโรงพยาบาลของ 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพ ที่มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 และ 2 แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐและเอกชน เขตละ 4 แห่ง ๆ ละ 2 คน เก็บข้อมูลได้ 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียน ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.978 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น

ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) ความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียน มีค่า PNImodified  ระหว่าง 0.14-0.51 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.31 ซึ่งพบว่าความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียน ที่มีค่า PNImodified มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสิ้น 27 สมรรถนะ 2) ความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียนเรียงลำดับจากมากไปน้อย 5 ข้อแรก ได้แก่ (1) ด้านใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้มาพัฒนางานให้ดีขึ้น (PNImodified 0.51) (2) ด้านร่วมมือทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย คำนึงถึงสิทธิของตัวอย่าง และมีจริยธรรมการวิจัย (PNImodified 0.42) (3) ด้านมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น (PNImodified 0.41) (4) ด้านแสวงหาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ (PNImodified 0.40) และ (5) ด้านการสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่ผู้อื่น (PNImodified 0.38)

ผลการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลควรจัดกิจกรรมที่ช่วยให้บัณฑิตพยาบาลได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการพยาบาล ให้มีความเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศอาเซียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing services [online]. n.d. [cited 2018/01/10]. Available from : https://www.asean.org/storage/images/2015/april/mra_nursing/MRA%20Nursing%20signed.pdf
2.Thailand Nursing and Midwifery Council. Competencies of Registered Nurses. Bangkok: Siriyod press, 2013. (in Thai)
3.Nursing Services (AJCCN). Association of Southeast Asian Nations; 2009 [cited 2018/01/10]. Available from : https://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/healthcare-services/nursing-services-ajccn/)
4.Laungamornlert, S. Towards ASEAN: Impacts Problems and Trend Towards Professional [online]. 2015[cited 2018/05/08]. Available from www.bcnr.ac.th/article/lb1.pdf. (in Thai)
5. Wilepana, D., Taechaworakankun, P., Pataravongsa, N. and Chiewchan, N. Nurses and the ASEAN. Report of the Academic Conference; [2012 Jul 30-31]; Tawana Bangkok Hotel Bangkok [online]. [cited 2018/01/10]. Available from : http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=260&Itemid=65. (in Thai)
6. Tayakee, K., Siritarungsri, B. and Wipassilapa, S. Professional Nurses’ Readiness Towards International Nursing Service Excellence at a Tertiary Hospital in Bangkok Metropolitan. Journal of the police nurse 8(2): 107-11;2016. (in Thai)
7.Wongwanich, S. Needs Assessment Research. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2007. (in Thai)
8.Chawaphanth, S., LeSeure, P., Jantaramano, S. and Thana, K. The Readiness of Thai Nurse toward the ASEAN Economic Community. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2): 29-42;2016. (in Thai)
9.Songwathana, P. Status and Trends in Nursing Research: View from Experiences. Princess of Naradhiwas university journal [online]. 2009 [cited 2018/01/10];1(1). (in Thai). Available from : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/ article/
10.Srikanok, W. and Untaja, P. Nursing Intervention: Routine to Research. Journal of the Royal Thai Army Nurse,15(2): 15-22; 2014 (in Thai)
11.Singchungchai, P., Ingkathawornwong, T., Nunpradet, P., and Jaroeugsin, S. The Effects of a Researchers’ Potential Development Program on Research Utilization and Satisfaction of Nurses in Regional Hospital. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(1):1-16; 2016. (in Thai)
12.Hayes, E. Promoting Nurse Practitioner Practice through Research: Opportunities, Challenges, and Lessons. J Am Acad Nurse Pract, 8(4);180-186; 2006;
13. Soontareeporn T. Nurse and the Development of Creative Thinking. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1): 112-119;2015. (in Thai)
14.Willcoxson, L., Manning, M.L., Johnson, N. and Gething, K. Enhancing the Research-Teaching Nexus: Building Teaching-Based Research from Research-Based Teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education.23(1);1-10; 2011.
15.Jusoh, R. and Abidin, Z.Z. The Teaching-Research Nexus: A Study on the Students’ Awareness, Experiences and Perceptions of Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 38:141-8; 2012.
16.Skills for the 21st Century: What should students learn?. [online]. 2015 [cited 2020/0110] Available from https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/CCR-Skills_FINAL_June2015.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย