ข้อกฎหมายที่สำคัญสำหรับอาจารย์ผู้นิเทศงานนักศึกษาพยาบาล

Important Laws for Nursing Students’ Supervisors

ผู้แต่ง

  • วรวุฒิ แสงทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • สุชาดา นิ้มวัฒนากุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • รุจิรา เจียมอมรรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • จุฬารัตน์ ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

คำสำคัญ:

กฎหมาย, อาจารย์ผู้นิเทศ, ปฏิบัติการพยาบาล

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  มีการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ       ในกลุ่มวิชาชีพ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติที่เป็นหน่วยบริการสุขภาพและชุมชน  นิเทศงานโดยอาจารย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ทำหน้าที่เป็นผู้สอน ชี้แนะ สนับสนุน ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลมิให้นักศึกษากระทำการพยาบาลผิดพลาดต่อผู้รับบริการ อาจารย์ผู้นิเทศจึงเป็นเสมือนครูหรือต้นแบบของนักศึกษา ผู้เอื้ออำนวยหรือฝึกหัดประสบการณ์ของนักศึกษาให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ในขณะเดียวกันหากนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาดจนเกิดความเสียหายกับผู้รับบริการ  ผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คืออาจารย์ผู้นิเทศ ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้  บทความนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นให้เห็นประเด็นสำคัญของข้อกฎหมายที่อาจารย์ผู้นิเทศงานนักศึกษาควรทำความเข้าใจเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนิเทศงาน ได้แก่ ความรับผิดทางอาญา ความรับผิดทางแพ่ง ความผิดทางจริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  และมีแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง คือ
1) การทบทวนความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา 2) การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 3) การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ 4) การสะท้อนคิดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  และ 5) การเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานของผู้นิเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Thailand Nursing and Midwifery Council. Professional Nursing and Midwifery Act B.E.
2525, Revision of the Act B.E. 2540. Nonthaburi: Golden Point Co., Ltd., 2011. (in Thai)
2. Kunaviktikul, W. Teaching and Learning in the Discipline of Nursing in the 21st Century.
Nursing Journal [online]. 2015. Available from:
file:///C:/Users/Windows%2010%20Pro/Downloads/39439-Article%20Text-89897-1-10-
20150909.pdf. (in Thai)
3. Terathongkum, S., Chuengkriangkrai, B., Norasan, S. A Prospective Study of Outcomes
of a Teaching-learning Course of the Professional Nursing Law on Knowledge and
Nursing Practice in the Realm of Law among Nurse Students. Rama Nurs J. [online].
2010. Available from: file:///C:/Users/Windows%2010%20Pro/Downloads/8997-
Article%20Text-18360-1-10-20130606.pdf. (in Thai)
4. Boromarajonani College of Nursing, Surin. Memorandum of Conclusions about the Risk of Student Supervision between Educational Institutions and Educational Institutions. Boromarajonani College of Nursing, Surin, 2018. (in Thai)
5. Kaewtem, Y. Legal Liabilities and Considerations in Clinical Supervision of Student Nurses. Thai Journal of Nursing Council [online]. 2019 [cited 2019/10/11]; 28(3): 5-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738 (in Thai)
6. Jumpa, M. Legal Caution of Nurses. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House, 2010. (in Thai)
7. Nilthong, N. Civil and Commercial Code, Book 1-6, Criminal Code. 23rd ed. Bangkok: Angela Millennium, 2016. (in Thai)
8. Chalermwipat, P. Laws and Precautions of Medical and Nursing Professionals. Bangkok: A Post Reply Publisher, 2008.
9. Kasemthavornsilp, S. Suing the Doctor (to go to jail), Why. Bangkok: Creative Books, 2009.
10. Minakanit, T. Criminal Law Principles, General Region. 14th ed. Bangkok: Winyuchon Publication House, 2016. (in Thai)
11. Saveagsak, C. Law of Tort Liability of Officers. 6th ed. Bangkok: Dauntula, 2007. (in Thai)
12. Nuntarit, N. Law of Nurse. Chiang Mai: Ploy Printing, 2014. (in Thai)
13. Kumkong, M. Patient Safety: A Guideline to Nursing Practicum. The Southern
College Network Journal of Nursing and Public Health, 2019; 6(1): 261-288. (in Thai)
14. Thailand Nursing and Midwifery Council. Regulations of the Nursing Council on Accreditation Principles for Educational Nursing and Midwifery Institute B.E. 2560 [online]. 2019 [cited 2019/10/11]. Available from: https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/ files/K004.PDF (in Thai)
15. Phothara, Y. Nursing Education Management: For Generation Y Students. Journal of Nursing and Health, 2011; 34(2): 61-9.
16. Khunngern, A., Kaewchuntra, K. The Feeling of the Nursing Students in Error Practices. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) [online]. 26(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4776 (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-10

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ