การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน

The Development of Self-Care Promotion Program on Behavior Self-Care of Chronic Disease Patients With Chronic Kidney Disease at Home

ผู้แต่ง

  • พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ปรางค์ จักรไชย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • รัชพร ศรีเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • อนุสรณ์ แน่นอุดร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเอง, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน และทดสอบประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน ระยะดำเนินงานมี 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนาโปรแกรมโดยประยุกต์แนวคิดการดูแลตนเองร่วมกับการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อม และการสนับสนุนจากครอบครัว และ 2) ทดสอบโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน มีสองกลุ่มมีขนาดเท่ากันแบ่งเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม    กลุ่มละ 35 คน เครื่องมือของการวิจัยประกอบด้วย 1) โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเอง 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3) แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง และ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ  การดูแลตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Independent t-test และ Paired t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อม ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันค่อนข้างดี จากการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันใน  การดูแลตนเอง สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวค่อนข้างดี แต่การป่วยด้วยโรคเรื้อรังระยะยาว          และมีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไตเสื่อมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสบปัญหาหลายประการ และมีความต้องการ            ที่จะได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาจากครอบครัว 2) ภายหลังเข้าโปรแกรม 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองและคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.000)

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ควรมีการติดตามผลของโปรแกรมในระยะยาวภายหลังการทดลอง    เพื่อศึกษาความคงทนของโปรแกรม และควรมีการศึกษาความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง            ที่มีภาวะไตเสื่อมของบุคคลในครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Thungtong, S., Chinnawong, T., Thaniwattananon, P. Effects of Self-Management Support Program for Delayed Progression of Diabetic Nephropathy on Self-Management Behaviors and Clinical Outcomes in Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus. Songklanagarind. Journal of Nursing, 2015; 35(1): 67-84. (in Thai)
2. Thanakritcharu, P. Current Situation of Chronic Kidney Disease in Thailand. Department of Medical Services Journal.2015;40(5):5-8. (in Thai)
3. Posivilai, N. The Outcomes of Utilizing Clinical Nursing Practice Guidelines in Caring Patients in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis at Home. Master of Nursing Thesis. Nakorn Pathom: Christian University; 2014. (in Thai)
4. Bureau of Non Communicable Disease Department of Disease Control Ministry of Public Health. Non-communicable disease information. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2013. (in Thai)
5. Chaiyasung, P.,& Meetong, P. Factors Predicting Chronic Kidney Disease of Patients with Chronic Disease in the Community. Journal Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center. 2018; 35(2): 128-139. (in Thai)
6. Bureau of Non Communicable Disease Department of Disease Control Ministry of Public Health. Non-communicable disease information. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2013. (in Thai)
7. 4th year nursing students. St Theresa International College. Community Health Report. Nakhon Nayok: St Theresa International College; 2016. (in Thai)
8. Orem, DE. Nursing: Concepts of Practice(6thEd). Saint Louis: Mosby; 2001.
9. Elo, S., & Kyngas, H. The Qualitative Content Analysis Process. The Journal of Advanced Nursing: Research Methodology. 2007,62(1): 107-115. (in Thai)
10. Kwan Yuen, R., & Niphatthaphong, S. Effectiveness of Group Process Learning in the Subject of Fundamentals of Nursing, Faculty of Nursing, Suan Dusit Rajabhat. Bangkok: National Research Office; 2015. (in Thai)
11. Wills, T. A., Vaccaro, D., & McNamara, G. The Role of Life Events, Family Support, and Competence in Adolescent sSubstance Use: A Test of Vulnerability and Protective Factors. American Journal of Community Psychology, 1992; 20(3): 349-374.
12. Unaphak, P., & Rattanamanee, K. The Correlation Factors of Self-Care Behaviors to Prevent Complications among Patients with Chronic Kidney Disease at Somdetphraphutthalertla Hospital in Samutsongkhram Province. The Public Health Journal of Burapha University.2015; 10(2): 44-54. (in Thai)
13. Pengsa-ium, V., Chaiyasung, P & ,Yakasem, P. Out of Empowerment Program on Perceived Empowerment and Caregiving Practice of Health Volunteers to Dementia of Elderly. Journal of Nursing and Education. 2017; 8(3): 83-95. (in Thai)
14. Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. Statistical Power Analyses using G*Power 3.1: Tests for Correlation and Regression Analyses. Behavior Research Methods. 2009, 41, 1149- 1160.
15. Reungdit, B., Urairat, S., & Samaair, S. Development of Self-Care Behaviors for Patients with Chronic Kidney Disease In Songkhla Hospital’s Contracted Unit of Primary Care. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2016; 3(3): 194-207. (in Thai)
16. Thamnamsin, K., et al. Eeeects of Self-Care Promoting Orogram on Self-Care Agency and Self-Care Behavior Among Older Adults With Uncontrolled Hypertension in Bangkok Metropolitan. Journal of Public Health Nursing. 29(2): 43-55. (in Thai)
17. Streubert, H,J., & Carpenter, D.R. Qualitative Research in Nursing. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
18. Setboonsrang, K., & Prasomrak, P. The Care Model Development For end Stage Renal Disease Patient Who Had Renal Replacement Therapy on Self-Care and Quality of Life in Loengnoktha Crown Prince Hospital, Yasothon Province. Journal of Community Health Development Khonkaen University. 2016; 4(4): 485-503. (in Thai)
19. Chaiyasung,P., Sutawatnatch, S., Intakan,P., & Lichanatein, S. Perdictors of Depression Among Older Adult With Chronic Disease in Urban Area. Journal of Nusing and Education. 2013; 6(1): 27-37.
20. Saenchaiwut, N. Production of Food Knowledge Handbook for Chronic Kidney Desease Patients: Case Study, Siriraj Hospital. Master of Thesis in Home Economics Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; 2013. (in Thai)
21. Physical therapy work Lampang Hospital. Exercise in Patients with Kidney Disease.
Lampang: Lampang Hospital; 2016. (in Thai)
22. Chayutasahakit, N. Family Support, Meaning in Life, and Wellness Among Juvenile Delinquents With Substance Abuse: A Mixed Methods Study. Master of Arts Thesis. Bangkok: Chulalongkorn University; 2014. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-10

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย