ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019): กรกฎาคม-กันยายน

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019): กรกฎาคม-กันยายน
เผยแพร่แล้ว: 2019-10-15

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Research Articles; บทความวิจัย

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ