ผลของโปรแกรมแอนดราโกจีต่อความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง

Effects of Andragogical Program on Knowledge and Skills for Surveillance and Promotion of Early Childhood Development among Guardians

ผู้แต่ง

  • ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
  • อรอนงค์ ธรรมจินดา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
  • จริยา อินทะพันธุ์ McCormick Faculty of Nursing, Payap University
  • พิมพ์ชนก ต่อวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

คำสำคัญ:

แอนดราโกจี, การเฝ้าระวัง, การส่งเสริม, พัฒนาการเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของโปรแกรมแอนดราโกจีต่อความรู้และทักษะของผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองเด็กอายุ 2-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 52 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมแอนดราโกจี และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการอบรมปกติกลุ่มละ 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความรู้และแบบประเมินทักษะของผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู และวิลคอคซันไซน แรงค์เทส

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมแอนดราโกจี หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) คะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมแอนดราโกจีมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการอบรมปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว่า โปรแกรมแอนดราโกจีนี้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความรู้และทักษะของผู้ปกครองให้สามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนั้น พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ปกครองในสถาบันการศึกษา ในคลินิกสุขภาพเด็กดีของโรงพยาบาลและในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. National Institute of Child Health, Department of Health, Ministry of Public Health. Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM extend age 5-6 years
[Online]. 2018 [cited 2019/2/22]; Available from: http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=169. (in Thai).
2. National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. Population and housing census in 2010 [Online]. 2017 [cited 2019/2/25]; Available from: http://popcensus.nso.go.th/progress.php. (in Thai).
3. Department of Health, Ministry of Public Health. Summary of the results of the child development project in the celebrations on the auspicious occasion of her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th cycle birthday anniversary [Online]. 2017 [cited 2019/2/24]; Available from:http://thaichilddevelopment.com/dbox/openpro.php. (in Thai).
4. National Institute of Child Health, Department of Health, Ministry of Public Health. Developmental situation of Thai children, random survey in 2017 [Online]. 2017 [cited 2019/2/25]; Available from: http://nich.anamai.moph.go.th/download/DSPM/random1_12_2017.pdf. (in Thai).
5. Office of the National Economics and Social Development Board. The twelve national economic and social development plan (2017-2021) [Online]. 2017 [cited
2019/2/22]; Available from: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link. php?nid=6422.
(in Thai)
6. Thongluang, P., Yunak, R., Thangkawanich, T. The effect of self-efficacy developing program on promoting early childhood development. Journal of Nursing and Health Sciences, 2017; 11(3): 92-101. (in Thai).
7. Wechagarn, B., Kongtaln, O. Development of transformative learning process for
parents and caregivers toward promoting of child development in young children in I-saan community. Journal of Nursing Science & Health, 2017; 40(3): 1-11. (in Thai).
8. Chawaphanth, S. Effects of teaching program on knowledge and behaviors of guardians in
promoting preschool child development at the Paemaefackmai day-care center. Thaksin University Journal, 2012; 15(1): 16-23. (in Thai).
9. Thaowkaensan, B. Effects of organizing non-formal education activities to enhance the
ability based on Andragogy concept of culture conservation of Tai Yai (Chan) youth. Master thesis. Bangkok: Chulalongkorn University; 2012. (in Thai).
10. Komthong, M. Effects of organizing non-formal education activities on vocational
knowledge, attitude, and skill of member of the air force wives club in Lopburi Province Master thesis. Bangkok: Chulalongkorn University; 2009. (in Thai).
11. Aranyanak, W., Jongwutiwes, K. Development of learning activities to enhance life quality of foreign labours. Silpakorn Educational Research Journal, 2014; 6(1): 43-51. (in Thai).
12. Knowles, MS., Swanson, RA., Holton, EF. The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. 7th ed. London: Elsevier; 2011.
13. Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry
of Public Health. Developmental surveillance and promotion manual (DSPM) for young children. Chiang Mai: Siampimnana Limited; 2015. (in Thai).
14. Burns, N., Grove, SK. The practice of nursing research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 8thed. Philadelphia: Saunders; 2016.
15. Srisatidnarakul, B. The methodology in nursing research. 5thed. Bangkok: U&I intermedia; 2010 (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-10-15

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย