กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของ Gibbs ต่อทักษะการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล