ผลของการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของ Gibbs ต่อทักษะการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

The Effects of Home visit practice by using Gibbs's Reflection Techniques on Critical Thinking of Nursing Students

ผู้แต่ง

  • สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
  • ชนกานต์ แสงคำกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
  • อวินนท์ บัวประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

คำสำคัญ:

การสะท้อนคิด, การคิดวิจารณญาณ, นักศึกษาพยาบาล, การพยาบาลครอบครัวและชุมชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การศึกษากึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของ Gibbs กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลจำนวน 130 คน ที่ฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 เครื่องมือวิจัยคือ การสะท้อนคิดของ Gibbs ทั้ง 6 ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ทำการทดสอบก่อนและหลังสอนการสอน 1 เดือน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือค่าความเชื่อมั่น 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon Signed Ranks Test และ Kruskal-Wallis Test

          ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหลังจากการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของ Gibbs คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของทักษะการคิดวิจารณญาณเพิ่มขึ้นจาก 50.16 ± 5.59 เป็น 50.40 ± 5.44 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง มีคะแนนหลังการสอนเพิ่มขึ้นจากก่อนการสอนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ผลการทดสอบภาพรวมของทักษะการคิดวิจารณญาณคะแนนหลังการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดสูงกว่าคะแนนก่อนใช้เทคนิคการสะท้อนคิดอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05) แต่คะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลังการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของ Gibbs มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ตามกลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่าผู้สอนโดยใช้การสะท้อนคิดต้องมีทักษะในการตั้งคำถามที่ดี เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดที่ซับซ้อน วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุปที่มีประสิทธิผล จึงจะเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Ministry of Education. Thailand Qualifications Framework for Bachelor of nursing
science curriculum in 2017. 2018 [cited 2019/3/19]. Available from:
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A8%E0%B8%98-NQF-2560-
%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%
E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-
%E0%B8%9B-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.PDF. (in Thai)
2. Facione PA.. Critical Thinking What It Is and Why It Counts. 2015. [cited 2018/3/19].
Available from: http://go.roguecc.edu/sites/go.roguecc.edu/files/
dept/nursing/PDF/Nursing/Critical%20Thinking-What%20it%20is%20and%20Why%
20it%20Counts--to%20be%20linked%20to%20HSRT%20info.pdf.
3. Phaktoop, M. & Khuinak, U. Critical Thinking in Nursing. J Nurs Educ. 2018; 11(2): 1-12.
(in Thai)
4. Cottrell, S. Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument [online].
2nd Revised edition. United Kingdom: Palgrave MacMillan. 2016. [cited 2019/4/1].
Available from: https://www.bookboxpdf.com/critical-thinking-skills-by-stella-cottrell-
pdf/
5. Panettieri, R.C. Can Critical-Thinking Skills Be Taught? Radiol Technol. 2015; 86(6): 686-
688.
6. Horton-Deutsh, S. & Sherwood, G.D. Reflective Practice: Transforming Education and
Improving Outcomes. 2nd Edition. USA: Dustin Sillivan; 2017.
7. Sherwood, G.D. & Horton-Deutsh, S. Reflective Organizations On the Front Lines of
QSEN & Reflective Implementation. USA: Dustin Sillivan; 2015.
8. Zhang, C., Fan, H., Xia, J., Guo, H., Jiang, X. & Yan, Y. The Effects of Reflective Training
on the Disposition of Critical Thinking for Nursing Students in China: A Controlled Trial.
Asian Nurs Res. 2017; 11(3): 194-200.
9. Khorphon, S., Pankeaw, J., Sorobol, T., Choopun, K., Chomchan, S. & Boonlue, N.
Promoting of Critical Thinking Skills in Nursing Students Through Reflective Thinking.
Nurs J (Manila). 2019; (46): 87-101. (in Thai)
10. Schon, A. D. The Reflective Practitioner. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd; 1991.
11. Magnussen L, Ishida D & Itano J. The impact of the use of inquiry-based learning as a
teaching methodology on the development of critical thinking. J Nurs Educ. 2000;
39(8): 360-364.
12. Chaiya S. Effects of clinical teaching by using portfolio on critical thinking ability and
self directed learning readiness of nursing students. [Thesis], Faculty of Nursing.
Chulalongkorn University. 1998. 1-146. (in Thai)
13. Thongsen, A., Teeraputon, D. & Hingkanont, P. Development of Learning Model
Through Online Social Networks using Reflective Process to Enhance Creative
Problem Solving Ability in Nursing. J Nurs Health Sci. 2018; (12): 133-147. (in Thai)
14. Wichainate, K. Reflective Thinking: Teaching Students to Develop Critical Thinking in
Nursing Practice. J Police Nurse. 2014; 6(2): 188-199. (in Thai)
15. Kittiboonthawal, P., Cheanchum, J., Srithanya S. & Umereweneza, S. Reflection:
Transformation from valuable experiences. J Health Sci Res. 2018; 12(1): 102-110. (in
Thai)
16. Naber, J & Markley, L. A guide to nursing students’written reflections for students and
educators. Nurse Educ Pract. 2017; 25: 1-4.
17. Sinthuchai, S., Dejpituksirikul, S. & Yoksuriyan, P. Reflective Practice in Nursing
Education. Jounal R Thai Army Nurses. 2018; 19(2): 15-23. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-10-15

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย