จากวิทยาลัยพยาบาลสู่การเป็นสถาบันการพยาบาล : ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

From College of Nursing to Becoming Institute of Nursing: Lesson Learned and Sharing Experiences

ผู้แต่ง

  • วรุณยุพา รอยกุลเจริญ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • นันทกา สวัสดิพานิช สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • เดือนทิพย์ เขษมโอภาส สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

คำสำคัญ:

วิทยาลัยพยาบาล, สถาบันการพยาบาล, พระราชบัญญัติ, ถอดบทเรียน, แลกเปลี่ยนประสบการณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             การปรับเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสู่การเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
เกิดความคล่องตัวในการบริหารวิชาการ และเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีขั้นตอนการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 เป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะการจัดทำข้อมูลและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 2) ระยะการยกร่างพระราชบัญญัติฯ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ระยะการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 109ก วันที่ 26 ธันวาคม 2559 มีบทบัญญัติ 73 มาตรา  จากประสบการณ์ของการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลฯ ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา พบความท้าท้ายในประเด็นดังนี้  1) การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ 2) การปรับโครงสร้างองค์กรและสรรหาบุคลากรเข้ามาดำรงตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษา 3) การปรับโครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล 4) การเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  5) การเร่งผลิตบุคลากรทาง การพยาบาลให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นรูปธรรม และ 6) การเร่งผลิตผลงานวิชาการเชิงรุก ทั้งนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การปรับรูปแบบการบริหารงานให้คล่องตัว และ 2) ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ ได้แก่ 2.1) การแสวงหาอาจารย์พยาบาลในสภาวะขาดแคลน 2.2) การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  2.3) การลงทุนที่คุ้มค่า และ 2.4) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงวิชาการให้กับสถาบันในอนาคต 

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1 Wanchai, U. Thai Education : Trends in Development of Nursing Profession. Journal
of Nursing, Siam University, 2017; 18(35): 106-17. (in Thai)
2 Kaewsasri, A., Nilliaum, R., Heetakasorn, C. Changes in Thai Society and Culture and
Trends of Nursing Profession. Songklanagarind J Nurs, 2017; 37(3): 160-69. (in Thai)
3 Office of the Higher Education Commission. Higher Educational Statistics 2015-2017.
Information Center of Higher Education, Office of the Director, 2018 [online]. 2019
[cited 2019/3/29] Available from: www.mua.go.th (in Thai)
4 Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing Act. Published in the Government
Gazette, Vol.133, Part 109a, Page 3, dated 26th December B.E. 2559 (2016). (in Thai)
5 Phaktoop, M., Saradhuldhat, G. Shortage and Retention of Nurse Educators in
Education Institutions. Journal of Nursing and Education, 2018; 11(3): 1-9. (in Thai)
6 Rugmai, S., Tachaphahapong, S. S., Polsaram, P. Development of Private Higher
Education Institutions in Thailand. Journal of Nursing and Education, 2016; 9(3):
51-66. (in Thai)
7 Thongsom, P., Vibulchat, R., Wiriyaserbpong, P., Kulprateepanya, K. Higher Education
Development Model of Colleges, Praboromarajchanok Institute, Under the Jurisdiction
of the Ministry of Public Health. Journal of Nursing and Education, 2017; 10(2):
89-112. (in Thai)
8 Praboromarajchanok Institute Act. Published in the Government Gazette, Vol.136,
Part 43a, Page 40, dated 5th April B.E. 2562 (2019). (in Thai)
9 Thai Red Cross Act, B.E. 2461 (1918) and the Additional Amendment (Fifth Edition)
B.E. 2550 (2007). Published in the Government Gazette, Vol.124, Part 41a, Page 9,
dated 14th August B.E. 2550 (2007). (in Thai)
10 Thai Red Cross Regulations, B.E. 2549 (2006) and the Additional Amendment (66th
Edition) Article 42 Bench. Published in the Thai Red Cross Society, Page c-18, dated
16th March B.E. 2549 (2006). (Mimeographed) (in Thai)
11 Saridvanich, S. New Organizational Behaviors: Concept and Theory. Bangkok: SE-ED,
2009. (in Thai)
12 Rattanadilok Na Phuket, P. Organization and management. Nonthaburi: Think
Beyond Book, 2009. (in Thai)
13 Announcement of Symbol of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing.
Published in the Government Gazette, Vol.134, Special Part 179d, Page 59, dated
12th July B.E. 2560 (2017). (in Thai)
14 Nopanitaya, W. Management for Academic Development. Journal of Business,
Economics and Communications, 2017; 12(2): 1-8. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-10-15

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ