ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2563): พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-13

ฉบับเต็ม

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

บทความวิจัย