การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน

ผู้แต่ง

  • ศศิลักษณ์ ปิยะสุวรรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

คำสำคัญ:

การปฏิบัติงาน, มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.), กระบวนการบริหาร

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) รวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล และกระบวนการบริหารงานกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน จำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยง 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

            1. กระบวนการบริหารงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M=3.73, SD=0.51) สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน อยู่ในระดับสูง (M=3.80, SD=0.50)

            2. กระบวนการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก (r=.814) กับกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาไม่มีความสัมพันธ์

            ควรมีนโยบายร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

References

Gromkhuntod, T. (2010). Administrative Factors Relating To The Completeness of the Standard Data Report of The Public Health Official At Health Centers in Kaeng Khro District Chaiyaphum Province. An Independent Study Report for the Master of Public Health in Public Health Administration, Graduate School, Khon Kaen University. (in Thai).
Heinz, W., & Harold, K. (2005). Management A Global Perspective. (11th ed). Singapore:
Mc Graw – Hall, Inc.
Impong, W. (2010). Factors Related to the Performance of Consumer Protection on Health
Product of Health Officers in Primary Care Units, Chanthaburi Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Health in Public Health Administration. School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).
Kanunpri, U. (2007). Administrative Factors and Administrative Process Affecting Performance on Health Education of Health Personnel at Primary Care Units in Khon Kaen Province. Master of Public Health Thesis in Public Health Administration, Graduate School, Khon Kaen University. (in Thai).
Klaahan, S. (2007). Factors related to maternal and child health performance of staff. Public health in health centers Suphanburi Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Health in Public Health Administration. School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).
Laemuang, K. (2000). Factors related to maternal and child health performance of public health officers.Sub-district level in District 8. Master of Public Health Thesis in Public Health Administration, Graduate School, Mahidol University. (in Thai).

Maneein, P. (2008). The Relationship between Managerial Process and Motivation among Health Personnel and Performances of Acute Respiratory Infection of Children under Five Years of Age at Health Centers, Suphan Buri Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Health in Public Health Administration. School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).

Mekthon, S. (2016). The National Master Plan on Thai Herb Development No. 1 B.E. 2017-2021. Nonthaburi: TS Interprint.

Nan Provincial Public Health Office. (2017). Information on public health services in Nan Province. (Online). Access from https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/index.php/data-service/health-data/item/1233- hserv-2560.html Retrieved 15 July 2017

Phengphakeo, K. (2011). Administrative Factor and Administrative Process Affecting
Performance in Epidemiological Surveillance of Health Personnel at Health Centers
in Khammouane Province Lao people’s Democratic Republic (Lao P.D.R.).
Master of Public Health Thesis in Public health Administration, Graduate School,
Khon Kaen University. (in Thai).

Poum, A. (2005). Administrative Factors and Administrative Process Affecting The
Health Promotion Performance of Health Personnel at Primary Care Units in
Phitsanulok Province. Master of Public Health Thesis in Health Administration
Gruduate School, Khon Khen University. (in Thai).

Sathienrat, P. (2013). Thai Traditional Medicine and Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS). Bangkok: Veteran's House Publishing House.

Sminoy, B. (2011). Dependence of the Performance of Epidemiological Surveillance
teams of Health Centers on the Administration of the South zone district of the
Khon Kaen Province. Master of Public Health Independence Study in Public Health
Administration, Graduate School, Khon Kaen University. (in Thai).

Wisitthanon, K.(2017). A guide for practitioners of traditional Thai medicine and medicine Integration in the hospital center General hospital And community hospitals. Bangkok: Printing House Thammasat University. (in Thai).

Warachit, P. (2009). Management Manual for Sub-District Health Promoting Hospital. Nonthaburi: Usa Printing.

เผยแพร่แล้ว

2020-08-29