Published: 2020-03-28

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่มีความพิการทางการเห็น

จักรกฤช ปิจดี , รุจา ภู่ไพบูลย์ , เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์

48-59

ปัจจัยทำนายคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รุ้ง พิบูลย์วรกุลกิจ, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล , เสริมศรี สันตติ

60-71