เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

VII-VIII

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิต ของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐในเขตภาคตะวันออก

ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ , พวงทอง อินใจ, กาญจนา พิบูลย์ , ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข , วิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด: การศึกษานำร่อง

ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน, นงนุช ล่วงพ้น , ธัญญรัตน์ ศิริสวัสดิ์ , อาภาพร มุระญาติ , บัวสด จิตเพ็ง , วราธเนศ หน่อแก้ว