ข้อเสนอแนะระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแสนสุข ประสบการณ์จากการระบาด ของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

Main Article Content

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
จิดาภา จุฑาภูวดล
พีร วงศ์อุปราช
อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
Robin G. Morris

บทคัดย่อ

บริบท ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเป็นโรครุนแรง ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง ลดการออกไปในที่ชุมชน และมักถูกจำกัดการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน อาจส่งผลต่อความเครียด ปัญหาทางจิตใจ และนำไปสู่ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุได้
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโมเดลของการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ในเขตตำบลแสนสุขในช่วงระยะเวลา 2 ปี ต่อจากนี้ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19
วิธีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจในชุมชน
ผลการศึกษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีประเด็นที่ควรคำนึงถึง 4 ประการ ได้แก่ (1) การรักษาให้ผู้สูงอายุคงการมีส่วนร่วมในสังคม (2) การป้องกันภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน และการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองเป็นประจำ (3) การควบคุมโรคเชิงรุกในชุมชนที่มีผู้สูงอายุ
ที่ต้องการความช่วยเหลือ และ (4) การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โมเดลรูปแบบใหม่ที่นำเสนอประกอบด้วย หลักการ 3 ส่วน ได้แก่ (1) การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะเปราะบาง (2) การป้องกันและ ควบคุมโรค และ (3) การดูแลสุขภาพจิตและสังคม
สรุป โมเดลของระบบการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่มีประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ขณะนี้เทศบาลแสนสุขได้นำโมเดลดังกล่าวนี้ไปใช้และวางแผนจะประเมินผลหลังการนำโมเดลไปใช้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์หรือการทบทวนวรรณกรรม

References

McMichael TM, Currie DW, Clark S, Pogosjans S, Kay M, Schwartz NG, et al. Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility in King County, Washington. N Engl J Med. 2020; 382: 2005-11.

Bonanad C, García-Blas S, TarazonaSantabalbina F, Sanchis J, BertomeuGonzález V, Fácila L, et al. The Effect of

Age on Mortality in Patients With COVID-19: A Meta-Analysis With 611,583 Subjects. J Am Med Dir Assoc. 2020; 21: 915-8.

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in

China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama. 2020; 323: 1239-42.

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020; 395: 1054-62.

Gan JM, Kho J, Akhunbay-Fudge M, Choo HM, Wright M, Batt F, et al. Atypical presentation of COVID-19 in hospitalised older adults. Ir J Med Sci. 2020: 1-6.

Klinwichit S, Klinwichit W, Incha P, Klinwichit P. Mental health evaluation of the elderly with chronic illness in community: Saensuk Municipality, Chon Buri, THAILAND. Burapha Journal of Medicine. 2015; 2: 21-33.

Saen Suk Municipality. Annual report of screening project of elderly health conditions 2016-2017. Chonburi: Saen Suk Municipality; 2016.

Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17: 1729. doi: 10.3390/ijerph17051729.

Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. Gen Psychiatr. 2020; 33: e100213.

Liu J, Rozelle S, Xu Q, Yu N, Zhou T. Social Engagement and Elderly Health in China: Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Survey (CHARLS). Int J Environ Res Public Health. 2019; 16: 278. doi: 10.3390/ijerph16020278.

Baker E, Clark LL. Biopsychopharmacosocial approach to assess impact of social distancing and isolation on mental health in older adults. Br J Community Nurs. 2020; 25: 231-8.

Zimmerman S, Sloane PD, Katz PR, Kunze M, O'Neil K, Resnick B. The Need to Include Assisted Living in Responding to the COVID-19 Pandemic. J Am Med Dir Assoc. 2020; 21: 572-5.

Wallis SJ, Wall J, Biram RWS, Romero-Ortuno R. Association of the clinical frailty scale with hospital outcomes. QJM: An International Journal of Medicine. 2015; 108: 943-9.

Wharton C, King E, MacDuff A. Frailty is associated with adverse outcome from in-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2019; 143: 208-11.

Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. Cmaj. 2005; 173: 489-95.

Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in Allocating Scarce Health Care Resources. Can Geriatr J. 2020; 23: 210-5.

World Health Organization. Information note COVID-19 and NCDs [Internet]. March 2020 [Accessed 2021 January 25]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds

Yan Y, Yang Y, Wang F, Ren H, Zhang S, Shi X, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020; 8(1):e001343. doi: 10.1136/bmjdrc-2020-001343. PMID: 32345579; PMCID: PMC7222577.

Fatyga E, Dzięgielewska-Gęsiak S, Wierzgoń A, Stołtny D, Muc-Wierzgoń M. The coronavirus disease 2019 pandemic: telemedicine in elderly patients with type 2 diabetes. Pol Arch Intern Med. 2020; 130 :452-4.

Aung MN, Yuasa M, Koyanagi Y, Aung TNN, Moolphate S, Matsumoto H, et al. Sustainable health promotion for the seniors during COVID-19 outbreak: a lesson from Tokyo. J Infect Dev Ctries. 2020; 14: 328-31.

Mann DM, Chen J, Chunara R, Testa PA, Nov O. COVID-19 transforms health care through telemedicine: Evidence from the field. J Am Med Inform Assoc. 2020; 27: 1132-5.

Graat JM, Schouten EG, Kok FJ. Effect of daily vitamin E and multivitamin-mineral supplementation on acute respiratory tract infections in elderly persons: a randomized controlled trial. Jama. 2002; 288: 715-21.

Goncalves-Mendes N, Talvas J, Dualé C, Guttmann A, Corbin V, Marceau G, et al. Impact of Vitamin D Supplementation on Influenza Vaccine Response and Immune Functions in Deficient Elderly Persons: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Frontiers in Immunology. 2019; 10(65). doi: 10.3389/fimmu.2019.00065. PMID: 30800121; PMCID: PMC6375825.

Peçanha T, Goessler KF, Roschel H, Gualano B. Social isolation during the COVID-19 pandemic can increase physical inactivity and the global burden of cardiovascular disease. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020; 318: H1441-h6.

Chhetri JK, Chan P, Arai H, Chul Park S, Sriyani Gunaratne P, Setiati S, et al. Prevention of COVID-19 in Older Adults: A Brief Guidance from the International Association for Gerontology and Geriatrics (IAGG) Asia/Oceania region. J Nutr Health Aging. 2020; 24: 471-2.

Nanda A, Vura N, Gravenstein S. COVID-19 in older adults. Aging Clin Exp Res. 2020; 32: 1199-202.

Brown EE, Kumar S, Rajji TK, Pollock BG, Mulsant BH. Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic on Alzheimer's Disease and Related Dementias. Am J Geriatr Psychiatry. 2020; 28: 712-21.

Padala KP, Parkes CM, Padala PR. Neuropsychological and Functional Impact of COVID-19 on Mild Cognitive Impairment. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2020; 35: 1533317520960875.

Foley NC, Affoo RH, Martin RE. A systematic review and meta-analysis examining pneumonia-associated mortality in dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2015; 39: 52-67.

Lloyd-Williams M, Mogan C, Russell S, Harrison-Dening K. Activities delivered at home by family carers to maintain cognitive function in people with dementia socially isolating during COVID-19: Evidence for Non – technology based activities / interventions: The Centre for Evidence-Based Medicine develops, promotes and disseminates better evidence for healthcare.; 2020 [updated May 7, 2020. Available from: https://www.cebm.net/covid-19/activities-delivered-at-home-by-family-carers-to-maintain-cognitive-function-in-people-with-dementia-socially-isolating-during-covid-19-evidence-for-non-technology-based-activities-inte/.

Most read articles by the same author(s)