ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

Published: 2017-03-09

The Diversity and Utilization of Medicinal Plants in Li Watershed, Lumphun Province

สามารถ ใจเตี้ย, พัชรี วงศ์ฝั้น

13-22

The Hospital Financial Strategy of Chief Financial Officers in Community Hospitals under the Ministry of Public Health

ชุมพล นุชผ่อง, สมอาจ วงษ์ขมทอง, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, เนตรชนก ศรีทุมสุข

23-33

The Evaluation of the Bachelor of Nursing Curriculum Revised Edition 2012, Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit

อนัญญา คูอาริยะกุล, ศศิธร ชิดนายี, อดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์, มณฑา อุดมเลิศ, ภราดร ล้อธรรมมา, จิราพร ศรีพลากิจ

44-58

ICT: Information Technology Supported Transformative learning

นภดล เลือดนักรบ, สุภาณี เส็งศรี, พิศิษฐ์ พลธนะ

70-80

Factors Related to Preoperative Anxiety among Patients with Eye Surgery

วารุณี กุลราช, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

1-12

The Contraception’s Myanmar–Mon Women Migrant Workers: Samut Sakhon Province Context

จิราภรณ์ อนุชา, อัญญา ปลดเปลื้อง

34-43

Stress and Stress Management in Nursing Students

สืบตระกูล ตันตลานุกุล, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

81-92