ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

เผยแพร่แล้ว: 2017-03-09

กลยุทธ์การเงินของผู้บริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ชุมพล นุชผ่อง, สมอาจ วงษ์ขมทอง, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, เนตรชนก ศรีทุมสุข

23-33

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

อนัญญา คูอาริยะกุล, ศศิธร ชิดนายี, อดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์, มณฑา อุดมเลิศ, ภราดร ล้อธรรมมา, จิราพร ศรีพลากิจ

44-58

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดตา

วารุณี กุลราช, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

1-12