การคุมกําเนิดของแรงงานข้ามชาติหญิงชาวเมียนมาร์เชื้อสายมอญ:บริบทจังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

วิราวรรณ คล้ายหิรัญ
จิราภรณ์ อนุชา
อัญญา ปลดเปลื้อง

บทคัดย่อ

        การคุมกำเนิดของผู้หญิงแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์เชื้อสายมอญตามมุมมองด้านเพศภาวะที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการวางแผนครอบครัว มี 3 ประเด็นหลักคือ 1) ไม่รู้ว่าผู้ชายสามารถคุมกำเนิดได้ 2) รู้ว่าผู้ชายคุมกำเนิดได้แต่เชื่อว่าผู้ชายไม่ยอมทำ 3) รู้ว่าผู้ชายคุมกำเนิดได้แต่ไม่สามารถต่อรองให้ผู้ชายทำได้ การมีลูกสำหรับผู้หญิงแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์เชื้อสายมอญไม่ใช่เพียงแค่การสืบเผ่าพันธุ์เพราะลูก คือส่วนเติมเต็มคุณค่าความเป็นผู้หญิงมอญตามความเชื่อของคนมอญ เนื่องจากการมีลูกหลายคนแสดงว่าแม่มีความแข็งแรงและมีบุญวาสนา ดังนั้นการคุมกำเนิดต้องพิจารณาเรื่องนี้ประกอบด้วย ทั้งนี้วิธีการคุมกำเนิดที่เลือกใช้ต้องกระทบต่อการทำงานและรายได้ของครอบครัวให้น้อยที่สุดและหลังหยุดการคุมกำเนิดแล้วต้องไม่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1. Asian Institute of Technology (2008). Analysis of the link between migrant workers product chain and regional development in Mae Sot.
Retrieved from: https://www.gendermigration.ait.ac.th/Proceeding-July-07-MaeSot-TH%20version.pdf
2. Chaibarn, P., Monsang, I. and Sangsrijan, S. (2016). The relationships among knowledge attitude belief about contraceptive and contraceptive behavior of migrant workers in the upper nothern provinces. Journal of Nursing and Health Care, 34(3) July-September 2016. (inThai)
3. Information Technology, Control System Development Group of Migrant Worker, Office of Foreign Workers Administration. (2015). Statistics of migrant workers permitted to work in Thailand
annual report 2015. Retrieved from: https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/cea979ea00fbb2f2ad2b6d5e53d5dde8.pdf (in Thai)
4.International Planned Parenthood Federation . (2011). Socio-Cultural Influences on the Reproductive Health of Migrant Women: A Review of Literature in Viet Nam. Retrieved from: https://www.unfpa.org/sites/default/ files/pub-pdf/Migrant_Vietnam_.pdf
5. International Planned Parenthood Federation. (2015).Sexual and reproductive health and rights – the key to gender equality and women’s empow- erment. Retrieved from: https://www.ippf.org/sites/default/files/2020_gender_equality_re- port_web.pdf
6. Intharaprasert, S., Pongkittila, M. and Poonkham, Y.(2008). Family planning and contraception in Family Planning: manual Book for health care providers. Bangkok: The War Veterans Organization
of Thailand. (in Thai)
7. Klayhiran, W. (2013). Lived experiences of reproductive health in Myanmar-Mon migrant workers. [Thesis]. Khonkaen: Khonkaen University. (inThai)
8. Munla, L. (2010). Migrant workers and the impact of social, economic, political in municipality Maehongson. [Thesis]. Chiangmai: Chiangmai University. (in Thai)
9. Nakagasien, P. and Pungbangkadee ,R. (2013). The study of the way of life, health problems and needs of Mon migrant workers under Mon’s socio-cultural context of Samutsakorn province, Thailand. Jounal of The Thai Army [Thesis]. Phuket: Phuket Rajabhat University. (in Thai)
10. Office of Foreign Workers Administration, Samut sakhon Provincial Public Heath Office. (2014). Docu- mentary report about health situation migrant workers. Samut Sakhon: Samutsakhon Pro- vincial Public Heath Office. (in Thai)
11. Office of Workers of Samut Sakhon Province. (2016). Workers situation of Samut Sakhon Province for ASEAN (AC) Semester 1, 2017 (January – March 2017). Retrieved from:https://samutsak-hon.mol.go.th/sites/samutsakhon.mol.go.th/files/sthaankaarnaerngngaancchanghwads- muthrsaakhr_1-60.pdf (in Thai)
12. Office of Workers of Samut Sakhon Province. (2017). Myanmar - Mon migrant workers Community in Samut Sakhon Province. Retrieved from: https://samutsakhon.mol.go.th/sites/samutsak- hon.mol.go.th/files/cchamnwnchumchnkhntaangdaaw_73chumchn.pdf (in Thai)
13. Ratsai, A. (2007). The impact of public health workers,case studies , Phuket Province. (in Thai) Phuket : Phuket Rajabhat Univevsity (Thesis)
14. Thanakanmaruay, K. (2010). Reproductive health for all. Retrieved from: https://talkaboutsex.thaihealth.or.th/knowledge/654 (in Thai)
15. Thein Thein Htay and Gardner. (2005). Reproductive Health, Unmet Needs and Poverty: Access and Quality of Services. Paris: CICRED.