การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

อนัญญา คูอาริยะกุล
ศศิธร ชิดนายี
อดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์
มณฑา อุดมเลิศ
ภราดร ล้อธรรมมา
จิราพร ศรีพลากิจ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี อุตรดิตถ์ แหล่งข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการวิชาการจำนวน 12 คน อาจารย์พยาบาลจำนวน 11 คน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 79 คน พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติจำนวน 10 คน และผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.95 และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)


     ผลการวิจัยพบว่า
     1. ด้านบริบทของหลักสูตร พบว่าคณะกรรมการวิชาการ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบริบทของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, 4.48, 4.12; SD = .31,
.57, .46 ตามลำดับ)
     2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คณะกรรมการวิชาการและอาจารย์พยาบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, 3.97; SD = .48,.36 ตามลำดับ) ส่วนนักศึกษาพยาบาล มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.36; SD = .57)
     3. ด้านกระบวนการพบว่า คณะกรรมการวิชาการ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18, 4.36, 3.85; SD =.44, .52, .47 ตามลำดับ)
     4. ด้านผลผลิตของหลักสูตรพบว่าคณะกรรมการวิชาการ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลิตของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, 4.25, 3.60; SD =.29, .29, .32 ตามลำดับ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Chidnayee,S.,Udomlert,M., and Sapsung, A. (2014). Curriculum evaluation of bachelor degree in Nursing Science Program, B.E.2547 Boromarajonani college of nursing, Uttaradit. Boromarajonani college of nursing Uttaradit journal,6(1) : 77-91. (in Thai)
2. Kanjanawasi, S. (2010). Curriculum evaluation: Principle and Guideline. Retrieved April 16, 2016, from Web site :https://www.edu.tsu.ac.th/major/old_eva/journal/scan1.pdf. (in Thai)
3. Khamtana, P., Atthamethakul, W., and Sriyotin, B. (2011).Evaluating Bachelor of Nursing Science Curriculum (Revised Curriculum 2550 B.E). Boromarajonani college of nursing, Ratchaburi. (in Thai)
4. Ministry of Education. (2010). The National Education Act, B.E.2553(2010). Bangkok Soutpaisallaw printing. (in Thai)
5. Ritcharun, P. (2015). Curriculum Evaluation: Approaches, Procedures, and Its Utility. Journal of Education,8(1) : 13-27. (in Thai)
6. Soowit, B., bachelor Satasuwan, A., Lhaosupab, N., and Jongthammanurak, N. (2015). An Evaluation of the bachelor of nursing curriculum (revised edition 2012), Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University in 2012-2013. Kuakarun Journal of Nursing, 22(2): 71-90. (in Thai)
7. Thagleawpun, J., et al. (2011). Bachelor of Nursing Science Curriculum (Revised Curriculum 2550 B.E). Boromarajonani college of nursing, Uttaradit. (Mimeographed) (in Thai)
8. Thongswas, T., Somboon, L., Singhanetr, S., Soparate, P., and Serametagul., D. (2014). The curriculum evaluation of the bachelor’s Degree of Nursing Science, Faculty of Nursing, Chiangrai College in Academic Year, 2009.Journal of Nursing and Education, 7(1): 109-121. (in Thai)