ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2018): ฉบับเสริม 1 : มกราคม - มิถุนายน 2561