การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3 ซม. ด้านล่างและขวามือ 2.5 ซม. ใส่เลขหน้าตามลำดับที่มุมขวาบน รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ตัวอักษรขนาด 16 นิ้ว หัวข้อหลักใช้ตัวหนา
 • บทความมีจำนวนไม่เกิน 10-12 หน้า (ไม่รวมอ้างอิง)
 • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษมีความหมายสอดคล้องตรงกับชื่อภาษาไทย
 • บทคัดย่อ ประกอบด้วย
  - บทนำ (Introduction)
  - วิธีการศึกษา (Methods)
  - ผลการศึกษา (Results)
  - สรุป (Conclusion)
 • บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คำ (รวมเว้นวรรค) และต้องมีความหมายสอดคล้องตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย
 • คำสำคัญ (Keyword) มีอย่างน้อย 3-5 คำ เรียงตาม Alphabet (โดยภาษาไทยเรียงตามภาษาอังกฤษ)
 • ตารางแทรกในเนื้อหาที่กล่าวถึง โดยบรรยายใต้ตาราง ซึ่งเส้นตารางใช้เส้นแนวนอน เส้นเดียว
 • เอกสารอ้างอิงถูกต้องตามหลักแวนคูเวอร์ (Vancouver style) ไม่ควรเกิน 10 ปี และใส่ตัวเลขยกกำลัง (โดยไม่ต้องใส่วงเล็บ) หลังข้อความที่อ้างถึง
 • แนบใบรับรองจริยธรรมการวิจัย/หนังสือยินยอมบอกกล่าวด้วยความเต็มใจ(Informed Consent)

คำแนะนำผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (PDF)

Check list หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ (DOCX)

บทความวิจัย

เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ควรประกอบด้วยลำดับเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อนิพนธ์ บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ ข้อยุติ และเอกสารอ้างอิงไม่ควรเกิน 10 ปี ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10-12 หน้าพิมพ์

บทความวิชาการ

เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บทนำ วิธีการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิงความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์

กรณีศึกษา

เป็นรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อยและต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างครบถ้วน บางครั้งรวมบันทึกเวชกรรม (Clinical Note) ซึ่งเป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณ์เวชกรรม (Clinical Feature) และ/หรือการดำเนินโรค (Clinical Course) ที่ไม่ตรงแบบ ที่พบไม่บ่อย ประกอบด้วย บทนำพรรณนาผู้ป่วย (Case Descreption) วิจารณ์หรือข้อสังเกต อภิปราย สรุปผลและเอกสารอ้างอิง

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่กรอกลงในระบบวารสารนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในงานอื่นหรือเปิดเผยให้กับหน่วยงานอื่นใดทราบนอกจากงานด้านวารสารในระบบนี้