เกี่ยวกับวารสาร

Singburi Hospital Journal เป็นวารสารของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Singburi Hospital Journal จะรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Academic Articles) และกรณีศึกษา (Case study) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในการนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย

วัตถุประสงค์ (Aim)

  1. เพื่อเผยแพร่ผ่านวารสารและส่งเสริมความรู้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นประโยชน์แก่สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
  2. เพื่อเผยแพร่และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการรักษา การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในการนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scope)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในการนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

  1. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น หากพบว่ามีการส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น กองบรรณาธิการไม่รับพิจารณาและจะถอดถอนบทความนั้นออกจากวารสาร Singburi Hospital Journal ทันที
  2. บทความทุกเรื่องจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพด้วยรูปแบบ Double-blind peer review โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลและหน่วยงานของทั้งผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการลงพิมพ์ โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และคณะบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Academic Articles) และกรณีศึกษา (Case study)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม
  • ฉบับที่ 3 มกราคม – เมษายน

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Journal History (ประวัติวารสาร)

Singburi Hospital Journal ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 เดิมชื่อ "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผลงานทางวิชาการ โดยการเผยแพร่ผ่านวารสารอย่างมีระบบและมีคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ได้แก่ ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา และอื่นๆ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น