เกี่ยวกับวารสาร

Singburi Hospital Journal

Journal History (ประวัติวารสาร)

Singburi Hospital Journal เป็นวารสารของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 เดิมชื่อ "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น "Singburi Hospital Journal (SHJ)" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อเผยแพร่และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scope)

วารสาร Singburi Hospital Journal จะรับพิจารณาเผยแพร่ บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) และกรณีศึกษา (Case study) ทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

 1. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น หากพบว่ามีการส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น กองบรรณาธิการไม่รับพิจารณาและจะถอดถอนบทความนั้นออกจากวารสาร Singburi Hospital Journal ทันที
 2. บทความทุกเรื่องจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพด้วยรูปแบบ Double-blind peer review โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลและหน่วยงานของทั้งผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการลงพิมพ์ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และคณะบรรณาธิการจะตรวจทานแก้ไขบทความและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ

ประเภทของบทความ (Types of articles) 

 • บทความวิชาการ (Academic Articles)
 • บทความวิจัย (Research Articles) 
 • กรณีศึกษา (Case study)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก (Publication Frequency)

กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน

 • ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม (ส่งต้นฉบับภายในเดือนพฤษภาคม ออกเล่มภายใน 31 สิงหาคม)
 • ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม (ส่งต้นฉบับภายในเดือนกันยายน ออกเล่มภายใน 31 ธันวาคม)
 • ฉบับที่ 3 มกราคม – เมษายน (ส่งต้นฉบับภายในเดือนมกราคม ออกเล่มภายใน 30 เมษายน)

เจ้าของวารสาร (Publisher)

 • โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

• ระบบปกติ
- ผู้แต่ง   บุคลากรภายนอก เก็บค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/คน
              บุคลากรภายใน เก็บค่าธรรมเนียม 2,500 บาท/คน
- เล่มวารสาร (กรณีต้องการเล่มเพิ่ม) เล่มละ 400 บาท (รวมจัดส่ง)
• ระบบ Fast tack
- ผู้แต่ง   บุคลากรภายนอก เก็บค่าธรรมเนียม 6,000 บาท/คน
              บุคลากรภายใน เก็บค่าธรรมเนียม 4,500 บาท/คน
- เล่มวารสาร (กรณีต้องการเล่มเพิ่ม) เล่มละ 400 บาท (รวมจัดส่ง)
โดยระบบ Fast tack ผู้แต่งจะต้องส่งบทความก่อนตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เดือน และจะได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารฉบับปัจจุบันที่จะออก