เกี่ยวกับวารสาร

Singburi Hospital Journal

Journal History (ประวัติวารสาร)

Singburi Hospital Journal เป็นวารสารของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 เดิมชื่อ "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น "Singburi Hospital Journal (SHJ)" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นมา โดยวารสาร SHJ จะรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Academic Articles) และกรณีศึกษา (Case study) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในการนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น

วัตถุประสงค์ (Aim)

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่ประโยชน์แก่สหสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scope)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในการนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

  1. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น หากพบว่ามีการส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น กองบรรณาธิการไม่รับพิจารณาและจะถอดถอนบทความนั้นออกจากวารสาร Singburi Hospital Journal ทันที
  2. บทความทุกเรื่องจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพด้วยรูปแบบ Double-blind peer review โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลและหน่วยงานของทั้งผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการลงพิมพ์ โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และคณะบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ

ประเภทของบทความ (Types of articles) 

บทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Academic Articles) และกรณีศึกษา (Case study)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก (Publication Frequency)

กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน

  • ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม (ส่งต้นฉบับภายในเดือนมิถุนายน ออกเล่มภายใน 31 สิงหาคม)
  • ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม (ส่งต้นฉบับภายในเดือนตุลาคม ออกเล่มภายใน 31 ธันวาคม)
  • ฉบับที่ 3 มกราคม – เมษายน (ส่งต้นฉบับภายในเดือนกุมภาพันธ์ ออกเล่มภายใน 30 เมษายน)

เจ้าของวารสาร (Publisher)

  • โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

• ระบบปกติ
- ผู้แต่ง   บุคลากรภายนอก เก็บค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/คน
              บุคลากรภายใน เก็บค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/คน
- เล่มวารสาร (กรณีต้องการเล่มเพิ่ม) เล่มละ 400 บาท (รวมจัดส่ง)
• ระบบ Fast tack
- ผู้แต่ง   บุคลากรภายนอก เก็บค่าธรรมเนียม 6,000 บาท/คน
              บุคลากรภายใน เก็บค่าธรรมเนียม 4,000 บาท/คน
- เล่มวารสาร (กรณีต้องการเล่มเพิ่ม) เล่มละ 400 บาท (รวมจัดส่ง)
โดยระบบ Fast tack ผู้แต่งจะต้องส่งบทความก่อนตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เดือน และจะได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารฉบับปัจจุบันที่จะออก