Announcements

 • การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร Singburi Hospital Journal

  2022-09-23

  กองบรรณาธิการวารสาร Singburi Hospital Journal ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสาร Singburi Hospital Journal" บทความปกติ บทความละ 3,000 บาท และบทความ Fast Track บทความละ 6,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  (วารสาร 1 ฉบับจะรับบทความไม่เกิน 15 เรื่อง เป็นบทความปกติ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งบทความเรื่องที่ 13 เป็นต้นไปจะถือว่าเข้าระบบ Fast Track โดยอัตโนมัติ แต่หากผู้แต่งไม่ต้องการตีพิมพ์แบบเร่งด่วน บทความจะถูกนำไปรอตีพิมพ์ในวารสารฉบับถัดไป) 

  2. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการหรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระ เป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

  ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์บทความลงวารสาร Singburi Hospital Journal ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

  Read more about การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร Singburi Hospital Journal
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี

  2021-04-26

  โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจาก "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" เป็น "Singburi Hospital Journal" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  Read more about การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี