Announcements

 • การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร Singburi Hospital Journal

  23-09-2022

  กองบรรณาธิการวารสาร Singburi Hospital Journal ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทางวารสารกำหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทุก Submission ที่ประสงค์จะตีพิมพ์ลงใน "วารสาร Singburi Hospital Journal" โดย

  • ระบบปกติ
  บุคลากรภายนอกโรงพยาบาล เก็บค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/คน
  บุคลากรภายในโรงพยาบาล เก็บค่าธรรมเนียม 2,500 บาท/คน
  • ระบบ Fast tack
  บุคลากรภายนอกโรงพยาบาล เก็บค่าธรรมเนียม 6,000 บาท/คน
  บุคลากรภายในโรงพยาบาล เก็บค่าธรรมเนียม 4,500 บาท/คน
  ซึ่งระบบ Fast tack ผู้แต่งจะต้องส่งบทความก่อนตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1-2 เดือน (เฉพาะกรณีที่วารสารฉบับนั้นยังไม่ปิดรับ)
  • เล่มวารสาร (กรณีต้องการเล่มเพิ่ม) เล่มละ 400 บาท (รวมจัดส่ง) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  (วารสาร 1 ฉบับจะรับบทความไม่เกิน 15 เรื่อง เป็นบทความปกติ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งบทความเรื่องที่ 13 เป็นต้นไปจะถือว่าเข้าระบบ Fast Track โดยอัตโนมัติ แต่หากผู้แต่งไม่ต้องการตีพิมพ์แบบเร่งด่วน บทความจะถูกนำไปรอตีพิมพ์ในวารสารฉบับถัดไป) 

  2. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ/บรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

  เมื่อบรรณาธิการได้รับต้นฉบับไว้จะแจ้งตอบกลับให้ผู้นิพนธ์ทราบว่า บทความนั้น “แก้ไขก่อนพิจารณาตีพิมพ์” “ตีพิมพ์โดยไม่แก้ไข” หรือ “ไม่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์” ตามขั้นตอนการจัดทำวารสาร โดยกองฯจะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งบทความ (Submission) เข้ามาก่อน และได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ (Accept) โดยจะเรียงตามลำดับบทความจนครบ 15 เรื่อง/ฉบับ และจะนำเรื่องที่ 16 เป็นต้นไป เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ของฉบับถัดไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ กองฯจะมอบวารสารแก่ผู้นิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม และเผยแพร่บทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ 

  ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์บทความลงวารสาร Singburi Hospital Journal ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

  Read more about การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร Singburi Hospital Journal
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี

  26-04-2021

  โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจาก "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" เป็น "Singburi Hospital Journal" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  Read more about การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี