การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี

26-04-2021

โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจาก "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" เป็น "Singburi Hospital Journal" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป