ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี
เลขที่ 917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร 036 – 511060 ต่อ 5205
โทรสาร 036 – 522513

ผู้รับผิดชอบหลัก

บรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี
บรรณาธิการ
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์ 036–511060 ต่อ 5205

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวเกวลี แจ้งสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 036–511060 ต่อ 5205