การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร Singburi Hospital Journal

2022-09-23

กองบรรณาธิการวารสาร Singburi Hospital Journal ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสาร Singburi Hospital Journal" บทความปกติ บทความละ 3,000 บาท และบทความ Fast Track บทความละ 6,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

(วารสาร 1 ฉบับจะรับบทความไม่เกิน 15 เรื่อง เป็นบทความปกติ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งบทความเรื่องที่ 13 เป็นต้นไปจะถือว่าเข้าระบบ Fast Track โดยอัตโนมัติ แต่หากผู้แต่งไม่ต้องการตีพิมพ์แบบเร่งด่วน บทความจะถูกนำไปรอตีพิมพ์ในวารสารฉบับถัดไป) 

2. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการหรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระ เป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์บทความลงวารสาร Singburi Hospital Journal ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้