ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2562): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2562): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 08/06/2020

ฉบับเต็ม

บทนิพนธ์ต้นฉบับ

บทความวิชาการทั่วไป/บทความวิชาการพิเศษ