ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

นิพนธ์ต้นฉบับ