Published: 2013-02-12

มุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส:

ดรุณี รุจกรกานต์, จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล, กนกจันทร์ เขม้นการ, ประภาพร มีนา, สุวดี จันดีกระยอม

12-21

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของครอบครัว

สุดา หันกลาง, พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

59-67

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2550 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

นุชมาศ แก้วกูลฑล, พิศมัย อุบลศรี, ผกาทิพย์ สิงห์คำ, ปัทมาภรณ์ คงขุนทด, นํ้าฝน ไวทยวงศ์กร

68-75