มุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส:

Authors

  • ดรุณี รุจกรกานต์
  • จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
  • กนกจันทร์ เขม้นการ
  • ประภาพร มีนา
  • สุวดี จันดีกระยอม

Keywords:

มุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ เอดส์ ยาต้านไวรัส sexual relation, AIDS, anti-retroviral drugs

Abstract

 

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายมุมมองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยเอดส์ที่กำลังรับ ยาต้านไวรัส (ARV) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกรสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ติดเชื้อ 20 คน ที่มารับบริการที่คลินิกเอชไอวี แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถูกบันทึกเทปและถอดเทปคำต่อคำเพื่อนำมาวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา

This research concerned overviews on sexual intercourse of HIV infected people taking Anti-Retroviral drugs. Research was conducted by interview with 20 persons currently being treated in an HIV clinic in the northeastern region of Thailand. Interview data were tape recorded and verbatim transcribed for content analysis.

Research findings showed that men viewed a sexual intercourse as a good husband’s duty while women viewed it as a wife’s duty to fulfils her husband’s sexual need and happiness. Effects of the ARV drugs differed between individuals. In some cases, those infected reported that the ARV drugs caused them to feel weaker and more tired and therefore less inclined to engage in sexual intercourse. On the other hand, some found that, through improving their general health, ARV drugs caused them to be more likely to engage in sexual intercourse. Some reported no effect on the desire for sexual intercourse. With regard to use of condoms, women considered that they could not refuse sexual intercourse irrespective on the use of condom, as sexual intercourse was their duty. On the contrary, men considered that the issue was their own happiness, whether or not a condom was used. The findings in this research demonstrate overviews of women and men on their own power control over sexual practice regardless of the use of ARV drugs and safe sex practice. This will be useful for married counseling and to design a safe sex practice measurement of HIV couples.

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยชายมองว่า เพศสัมพันธ์เป็นหน้าที่ของสามีที่ดี ขณะที่ผู้ป่วยหญิงมองว่าเป็นหน้าที่ของ ผู้หญิงที่จะตอบสนองความต้องการและความสุขทางเพศให้กับสามี ทั้งชายและหญิงอธิบายผลของยาต้านไวรัสเอดส์ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการใช้ยาที่มีผลในแต่ละบุคคล ผู้ติดเชื้อเชื่อว่ายามีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ใน กรณีที่ยาทำให้เหนื่อยง่ายสุขภาพอ่อนแอลงก็ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยาทำให้สุขภาพ แข็งแรงขึ้นก็เชื่อว่ายาทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น และในบางกรณีเชื่อว่ายาไม่ส่งผลใดๆ ต่อความต้องการ ทางเพศ ในประเด็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของคู่สมรสหรือคู่นอนที่ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อหญิงมองว่าตนเองไม่ สามารถปฏิเสธหรือต่อรองการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้ เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้สามีพึงพอใจ ส่วน ผู้ติดเชื้อชายยึดความสุขของตนเองเป็นสำคัญ โดยเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็ได้ ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นมุมมองผู้ติดเชื้อเอดส์ในเรื่องอำนาจควบคุมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการใช้ยาต้านไวรัสและ เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การศึกษานี้จะมีประโยชน์ในการให้คำปรึกษาในเรื่องการแต่งงานของผู้ติดเชื้อ และใช้ออกแบบ การสร้างเครื่องมือในการวัดการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในคู่สมรสที่ติดเชื้อเอชไอวี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

1.
รุจกรกานต์ ด, ก้าวหน้าไกล จ, เขม้นการ ก, มีนา ป, จันดีกระยอม ส. มุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส:. J Nurs Healthc [Internet]. 2013 Feb. 12 [cited 2022 Dec. 1];29(1):12-21. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5895