ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล

Authors

  • วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน

Keywords:

กฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ผลกระทบของกฎหมายต่อวิชาชีพพยาบาล

Abstract

บทความเรื่องนี้ มุ่งหมายที่จะศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขซึ่งได้นำหลักการเยียวยาผู้เสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดชอบ มาใช้บังคับ หลักดังกล่าวมีใช้บังคับในกฎหมายของหลายประเทศ สำหรับในประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของทั้งกลุ่มเห็นด้วยและกลุ่มคัดค้าน ผู้เขียนในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายฉบับนี้ จึงเสนอให้ทุกฝ่ายทำการศึกษาหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายอย่างชัดเจน พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและร่วมกันเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน

Associate Professor

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

1.
รักษ์ปวงชน ว. ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล. J Nurs Healthc [Internet]. 2013 Feb. 12 [cited 2022 Nov. 29];29(1):5-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886