ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของ

Authors

  • อรพิม พุทธวงษ์
  • มาริสา ไกรฤกษ์

Keywords:

ภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในงาน leadership, job’s satisfaction

Abstract

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบการศึกษาสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์กลาง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลประจำการ ระดับวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร ชั้นกลางและชั้นต้นขึ้นไป จำนวน 205 คน ซึ่งปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาลจำนวน 4 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถาม ทั้ ง 2 ชุ ดเท่ากั บ 0.83และ 0.81ตามลำดั บวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยการแจกแจงหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับสูง และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโดยรวม และในรายด้านอยู่ในระดับสูง การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการมีความสัมพันธ์ ทางบวก(r=0.51,P <.01)ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการคือ ภาวะผู้นำด้านการเสริมสร้างกำลังใจ และด้านการทำให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถ ได้ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของ พยาบาลประจำการได้ร้อยละ 25.7 ของความแปรปรวนสมการพยากรณ์ ได้แก่

 Zsat =.315 การเสริมสร้างกำลังใจ + .242 การทำให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถ (สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยควรมีการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นำของตนเอง ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และ เสริมสร้างกำลังใจให้แก่พยาบาลประจำการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้พวกเขามีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเป็นผลดีต่อหน่วยงานและองค์การต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

1.
พุทธวงษ์ อ, ไกรฤกษ์ ม. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของ. J Nurs Healthc [Internet]. 2013 Feb. 12 [cited 2022 Oct. 7];29(1):51-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5902