ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 สิงหาคม ปี 2565
					ดู ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 สิงหาคม ปี 2565

      วารสารเทคนิคการแพทย์ ขอเรียนเชิญผู้แต่งส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ซึ่งสามารถส่งบทความได้ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยลงทะเบียนเพื่อส่งบทความเข้าสู่ระบบออนไลน์ Thai Journals online (ThaiJo 2) ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/index และเลือก “สำหรับผู้แต่ง” เพื่อศึกษาการเตรียมต้นฉบับบทความประเภทต่างๆ ของวารสารฯ ก่อนเลือก “ส่งบทความ” เข้าสู่ระบบออนไลน์ และขอเชิญชวนผู้แต่งส่งบทความปริทัศน์ (Review article) พร้อมคำ ถามแบบปรนัย จำ นวน 5-10 ข้อ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ จะถูกนำ ไปใช้ในการเก็บคะแนน CMTE สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ต่อไป
      สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) จำนวน 8 เรื่อง โดยเนื้อหาของบทความ จัดตามกลุ่มวิชาดังนี้ 1) บทความทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 1 เรื่อง 2) บทความทางด้านบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 เรื่อง 3) บทความทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก จำนวน 3 เรื่อง และ 4) บทความทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 2 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2023-01-13

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI Group 1 and ACI