ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 (2564): Vol. 49 No. 3 (2021)
					ดู ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 (2564): Vol. 49 No. 3 (2021)

     วารสารเทคนิคการแพทย์ ขอเรียนเชิญผู้แต่งส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ซึ่งสามารถส่งบทความได้ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยลงทะเบียนเพื่อส่งบทความเข้าสู่ระบบออนไลน์ Thai Journals online (ThaiJo 2) ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/index และเลือก “สําหรับผู้แต่ง” เพื่อศึกษาการเตรียมต้นฉบับบทความประเภทต่างๆ ของวารสารฯ ก่อนเลือก “ส่งบทความ” เข้าสู่ระบบออนไลน์ และขอเชิญชวนผู้แต่งส่งบทความปริทัศน์ (Review article) พร้อมคํา ถามแบบปรนัย จํา นวน 5-10 ข้อ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ จะถูกนําไปใช้ในการเก็บคะแนน CMTE สําหรับนักเทคนิคการแพทย์ต่อไป
     สําหรับบทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) จํานวน 8 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย บทความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง และบทความภาษาไทย 7 เรื่องโดยเนื้อหาของบทความ จัดตามกลุ่มวิชาดังนี้ 1) บทความทางด้านพิษวิทยา จํา นวน 3 เรื่อง 2) บทความด้านไวรัสวิทยา เรื่อง SARS-CoV2 จํา นวน 2 เรื่อง 3) บทความทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก แขนงเชื้อรา จํานวน 1 เรื่อง 4) บทความทางด้านภูมคุ้มกันวิทยาคลินิก จํา นวน 1 เรื่องและ 5) บทความทางด้านเคมีคลินิก จํานวน 1 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2022-03-25

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทบรรณาธิการ

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI Group 1 and ACI