ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 เมษายน ปี 2565
					ดู ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 เมษายน ปี 2565

      วารสารเทคนิคการแพทย์ ขอเรียนเชิญผู้แต่งส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ซึ่งสามารถส่งบทความได้ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยลงทะเบียนเพื่อส่งบทความเข้าสู่ระบบออนไลน์ Thai Journals online (ThaiJo 2) ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/index และเลือก “สําหรับผู้แต่ง” เพื่อศึกษาการเตรียมต้นฉบับบทความประเภทต่างๆ ของวารสารฯ ก่อนเลือก “ส่งบทความ” เข้าสู่ระบบออนไลน์ และขอเชิญชวนผู้แต่งส่งบทความปริทัศน์ (Review article) พร้อมคํา ถามแบบปรนัย จํา นวน 5-10 ข้อ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ จะถูกนํา ไปใช้ในการเก็บคะแนน CMTE สําหรับนักเทคนิคการแพทย์ต่อไป
      สําหรับบทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) จำนวน 7 เรื่อง โดยเนื้อหาของบทความ จัดตามกลุ่มวิชาดังนี้ 1) บทความทางด้านปรสิตวิทยา จำนวน 2 เรื่อง 2) บทความทางด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด จำนวน 1 เรื่อง 3) บทความทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 1 เรื่อง 4) บทความด้านไวรัสวิทยา จำนวน 2 เรื่อง และ 5) บทความทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 1 เรื่อง และเป็นรายงานกรณีศึกษา จำนวน 1 เรื่อง คือ กรณีศึกษาภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจายเกิดจากไข้เลือดออกเดงกีในผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมีย ที่ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-22

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI Group 1 and ACI