กองบรรณาธิการ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งในกอง บก.

ต้นสังกัด

เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

1.       สมชาย  วิริยะยุทธกร

บรรณาธิการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข้าราชการบำนาญ)

081-919-2312 / somchaivir@gmail.com

2.       พิไลวรรณ  ศิริพฤกษ์พงษ์

รองบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

081-621-7627 / wan_altis@yahoo.com

3.       นริสา เก่งตรง  บดีรัฐ

รองบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

081-912-2694 / bordeerat@gmail.com

4.       อรุณี อิงคากุล

รองบรรณาธิการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

086-519-0172 / fsciare@ku.ac.th

5.       สว่าง เพชรวิเศษ

รองบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

092-265-4314 / sawang.petvises@gmail.com

6.       เอนก ภู่ทอง

รองบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

086-556-6508 / anek.p@allied.tu.ac.th

7.       บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ

รองบรรณาธิการ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/สถาบันบำราศนราดูร

(ข้าราชการบำนาญ)

081-347-9499 / boon.eam@gmail.com

8.       ศรีสิน คูสมิทธิ์

คณะบรรณาธิการ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

087-671-7776 / srisin.khu@mahidol.ac.th

9.       วัชระ กสิณฤกษ์

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

081-960-7856 / watchara.k@cmu.ac.th

10.    เพทาย เย็นจิตโสมนัส

คณะบรรณาธิการ

สถานส่งเสริมการวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล

081-651-2286 / ptyench@gmail.com

11.    สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

085-912-9449 / sompon.wan@mahidol.ac.th

12.    ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

081-442-0588 / mtcis@mahidol.ac.th

13.    อ้อยทิพย์ ณ  ถลาง

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

081-915-0374 / oytipntl@hotmail.com

14.    วันชัย มาลีวงษ์

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

043-334-8387 / wanch_ma@kku.ac.th

15.    สาคร พรประเสริฐ

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

086-919-1227 / sakornmi001@gmail.com

16.    สุพรรณ ฟู่เจริญ

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

081-965-1869 / supan@kku.ac.th

17.    Chuan-Liang Kao

คณะบรรณาธิการ

Department of Laboratory Medicine , National Taiwan University , Taipei , Taiwan

Chuan-Liang@ntu.edu.tw

18.    พรรณี พิเดช

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

081-791-7687 / phannee.pit@mahidol.ac.th

19.    จิราพร สิทธิถาวร

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

080-411-6110 / jirapo_n@kku.ac.th

20.    สุดา ลุยศิริโรจนกุล

คณะบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

081-407-5015 / sudaloui@yahoo.com

21.    ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

คณะบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

081-824-0258 / parvapan@chula.ac.th

22.    จินตนา จิรถาวร

คณะบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

089-8163053 / chinchula99@gmail.com

23.    พิทักษ์ สันตนิรันดร์

คณะบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

086-787-6583 / pitak.san@mahidol.ac.th

24.    อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

081-817-6976 / isaya.jan@gmail.com

25.    กาญจนา สุริยะพรหม

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

089-897-5337 / ksuriyaprom@yahoo.com

26.    เกรียงไกร กิจเจริญ

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

081-257-4648 / krieng_k@kku.ac.th

27.    ศิริพร ปรุงวิทยา

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

083-344-7016 / sirpat@kku.ac.th

28.    พิศิษฐ์ นามจันทรา

คณะบรรณาธิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

087-819-9778 / pisit.n@rsu.ac.th

29.    ปาลนี อัมรานนท์

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

083-603-4334 / palanee@gmail.com

30.    เทวิน เทนคำเนาว์

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

087-696-2277 / tewin.t@chula.ac.th

31.    วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

086-538-8444 / viroj.b@chula.ac.th

32.    กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

086-532-5908 / mim9_p@yahoo.com

33.    ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

085-820-2314 / sdujdow@hotmail.com

34.    สุดาวดี คงขำ

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

081-702-3009 / ss2sdwd@yahoo.com

35.    ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

083-540-4236 / tasaneesakul@yahoo.com

36.    ไข่มุกด์ ช่างศรี

คณะบรรณาธิการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

087-706-9532 / khaimuk@tu.ac.th

37.    พิริยาภรณ์ จงตระกูล

คณะบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

086-104-0939 / piriyaporn@gmail.com

38.    รณพร ประสงค์สุข

ผู้จัดการ

 

088-681-1581 / ranaporn.pra@gmail.com