การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

ผู้แต่งที่ประสงค์ส่งบทความต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

  1. ไฟล์  Title page: ชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  ชื่อผู้นิพนธ์ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ชื่อหน่วยงานและสถาบันที่ระบุสถานที่ของผู้นิพนธ์ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และ E-mail address ของผู้นิพนธ์ทุกคน (ตัวอย่าง title page และแบบฟอร์มส่งบทความ)
  2.  ไฟล์นิพนธ์ต้นฉบับและบทความวิจัย:  ชื่อเรื่อง บทคัดย่อและคำสำคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)    บทนำ วัสดุและวิธีการ ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ตารางและรูปภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ปรากฏชื่อและ  E-mail address ของผู้แต่งอยู่ในต้นฉบับนี้ (ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิจัย) (คำแนะนำสำหรับผู้แต่งในการเตรียมต้นฉบับ)

  3. Check list การเตรียมต้นฉบับ (เอกสาร Checklist)

  4. หนังสือรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (Certificate of Exemption: COE) หรือหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Certificate of Approval: COA) ในกรณีที่บทความเป็นการศึกษาทื่มีความเกียวข้องหรือกระทำในมนุษย์หรือเป็นกรณีศึกษาในผู้ป่วย

  5. ไฟล์เอกสารอื่นๆ (ตาราง รูปภาพ ฯ)

การนำส่งบทความผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น   (Make a submission)

(คู่มือการใช้ระบบ thaijo สำหรับผู้แต่ง)

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยทางด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

บทความปริทัศน์

เป็นบทความเพื่อฟื้นฟูวิชาการซึ่งรวบรวมผลงานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาแล้วโดยนำเรื่องมาวิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้น

บทความวิจัยอย่างสั้น

เป็นบทความวิจัยฉบับย่อ เป็นรูปแบบการรายงานการศึกษาแบบกระชับ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของการศึกษา แต่มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาที่นำเสนอ รูปแบบที่เขียนเป็นลักษณะคล้ายนิพนธ์ต้นฉบับ แต่จะสั้นและกระชับกว่า

บทบรรณาธิการ

เป็นบทความซึ่งวิเคราะห์ผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสำคัญในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะเป็นข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในด้านการยกระดับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้สูงขึ้

บทความพิเศษ

เป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไปที่มีเนื้อหาและสาระที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้อ่านวารสารทุกระดับให้ได้รับรู้ความสามารถ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมะ ศิลปะการพูด ฯลฯ

รายงานการประชุมวิชาการ

เป็นรายงานจากการประชุมสัมมนาวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านวารสารเทคนิคการแพทย์

รายงานกรณีศึกษา

เป็นรายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายที่น่าสนใจทั้งทางด้านประวัติผลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกร่วมกัน

จดหมายถึงบรรณาธิการ

เป็นบทความซึ่งเสนอข้อคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างสั้น ๆ ในรูปของจดหมายถึงบรรณาธิการ

ย่อวารสาร

เป็นการย่อบทความทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารนานานชาติ เป็นภาษาไทย

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.