เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเทคนิคการแพทย์ เป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วารสารเทคนิคการแพทย์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการ และเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ โดยรับพิจารณาบทความทั้งหมด 9 ประเภท คือ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ รายงานการประชุมวิชาการ รายงานกรณีศึกษา บทความวิจัยอย่างสั้น จดหมายถึงบรรณาธิการ ย่อวารสาร และ บทบรรณาธิการ 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

  1. เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  และผลงานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ
  2. เพื่อกระตุ้นการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคนิคการแพทย์
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเทคนิคการแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีการอ่านตรวจทานต้นฉบับ จากคณะบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาจากภายนอก อย่างน้อย 3 ท่าน โดยปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (double-blinded, peer-review) 

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

Indexed and Abstracts

- Thailand Citation Index Center (TCI)  Tier 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-09

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความวิจัยอย่างสั้น

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI Group 1 and ACI