About the Journal

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา โภชนาการ รวมถึงงานวิจัยสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกประเภท โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ คือ

     ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง เมษายน
     ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
     ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม

Announcements

ประกาศค่าธรรมเนียม

2022-12-30

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคคลภายนอก อัตรา 2,500 บาท ต่อบทความ 

สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องเป็นชื่อแรก หรือ ผู้รับผิดชอบบทความหลัก อัตรา 1,000 บาท ต่อบทความ

Read more about ประกาศค่าธรรมเนียม

Current Issue

Vol. 7 No. 1 (2024): January - April 2024
					View Vol. 7 No. 1 (2024): January - April 2024

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 7 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ในฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข ISSN เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ TCI ล่าสุด จากเลขเดิมคือ ISSN: 2673-0383 (Online) เปลี่ยนเป็นเลขใหม่ คือ ISSN: 3027-673X (Online) โดยวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 (Approved by TCI 2021-2024) วารสารมีจำนวนผู้ทรงทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งทำให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยจะทำการรวบรวมชื่อผู้ประเมินใส่ไว้ในฉบับสุดท้ายของปี สำหรับบทความในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง มีบทความวิจัย 5 เรื่อง และมีบทความวิชาการ 2 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย การจัดการขยะ ระดับความปลอดภัยเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร การเกิดภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง กรณีศึกษาการการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน และผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการส่งบทความมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสาร และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยดีเสมอมา

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
บรรณาธิการ

Published: 2024-01-19

Full Issue

Academic Article

View All Issues