Announcements

ประกาศค่าธรรมเนียม

2022-12-30

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคคลภายนอก อัตรา 2,500 บาท ต่อบทความ 

สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องเป็นชื่อแรก หรือ ผู้รับผิดชอบบทความหลัก อัตรา 1,000 บาท ต่อบทความ

Read more about ประกาศค่าธรรมเนียม

Current Issue

Vol. 6 No. 1 (2023): January - April 2023
					View Vol. 6 No. 1 (2023): January - April 2023

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 6 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) โดยวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารมีจำนวนผู้ประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจของวารสารที่จะพัฒนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ได้คุณภาพ โดยจะทำการรวบรวมชื่อผู้ประเมินไว้ใส่ในฉบับสุดท้ายของปี บทความวิจัยในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานบริบาลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาล สภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานโรงแรม และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ นอกจากนั้นฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีบทความวิชาการมาร่วมตีพิมพ์ถึง 2 บทความ ซึ่งเป็นเรื่องวิชาการที่ทันสมัยในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index ในนามของกองบรรณาธิการ ต้องขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการส่งบทความมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเรา รวมถึงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยดีเสมอมา

Published: 2023-01-24
View All Issues