บรรณาธิการแถลง

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายสำหรับปี พ.ศ. 2562 และเป็นปีสุดท้ายของการรับรองคุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI) ในกลุ่มที่ 1 (เหรียญทอง) มีระยะเวลาการรับรองถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ พ.ศ. 2563-2567

          เนื้อหาในฉบับนี้เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ดังต่อไปนี้ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งระดับบุคคลและครอบครัว เช่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ โดย วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ และเรื่อง การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด โดย สยาภรณ์ เดชดี และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ  และเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ลัดดา แสนสีหา

          ประเด็นด้านกลุ่มวัยเด็กในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และคณะ วัยสูงอายุในเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ โดย นัฏศรา ดำรงพิวัฒน์ และคณะ  และมีประเด็นเฉพาะด้านเภสัชกรรมทางจิตเวช ในเรื่อง ความคงตัวของยาเม็ด haloperidol, perphenazine และ trihexyphenidyl หลังจากบดและผสมน้ำ โดย สุพาณี ตันตะโนกิจ และภูริ พุ่มไพศาลชัย

          นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการนิพน์ต้นฉบับ ระดับชมเชย จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ. 2562 ในเรื่อง ภาวะติดนิโคตินกับอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท โดย ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์

          ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยพิจารณาบทความให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ submission ส่งบทความมาเพื่อลงวารสารอย่างมากมาย ทางระบบ ThaiJo www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่วารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่ม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป วารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดการใช้กระดาษ (Paperless) นโยบายไทยแลนด์ 4.0

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-10-08

Prevalence and associated factors of depression in the elderlies at Pracha Niwet village

Natsara Dumrongpiwat, M.D., Chotiman Chinvararak, M.D., Sookjaroen Tangwongchai, M.D.

183-195