บรรณาธิการแถลง

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายสำหรับปี พ.ศ. 2562 และเป็นปีสุดท้ายของการรับรองคุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI) ในกลุ่มที่ 1 (เหรียญทอง) มีระยะเวลาการรับรองถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ พ.ศ. 2563-2567

          เนื้อหาในฉบับนี้เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ดังต่อไปนี้ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งระดับบุคคลและครอบครัว เช่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ โดย วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ และเรื่อง การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด โดย สยาภรณ์ เดชดี และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ  และเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ลัดดา แสนสีหา

          ประเด็นด้านกลุ่มวัยเด็กในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และคณะ วัยสูงอายุในเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ โดย นัฏศรา ดำรงพิวัฒน์ และคณะ  และมีประเด็นเฉพาะด้านเภสัชกรรมทางจิตเวช ในเรื่อง ความคงตัวของยาเม็ด haloperidol, perphenazine และ trihexyphenidyl หลังจากบดและผสมน้ำ โดย สุพาณี ตันตะโนกิจ และภูริ พุ่มไพศาลชัย

          นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการนิพน์ต้นฉบับ ระดับชมเชย จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ. 2562 ในเรื่อง ภาวะติดนิโคตินกับอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท โดย ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์

          ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยพิจารณาบทความให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ submission ส่งบทความมาเพื่อลงวารสารอย่างมากมาย ทางระบบ ThaiJo www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่วารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่ม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป วารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดการใช้กระดาษ (Paperless) นโยบายไทยแลนด์ 4.0

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-10-08

The relationship between risk of attention deficit and hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, learning disorder and intellectual disability from behavioral observation by teacher and intelligence quotient (IQ) of Thai children in the first year of primary schools

นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, อัมพร เบญจพลพิทักษ์

159-170

Prevalence and associated factors of depression in the elderlies at Pracha Niwet village

นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์, โชติมันต์ ชินวรารักษ์, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

183-195

Stability of haloperidol, perphenazine and trihexyphenidyl tablets after crushing and mixing with water

สุพาณี ตันตะโนกิจ, ภูริ พุ่มไพศาลชัย

224-236